Ett starkt första år för ICA Gruppen

Bildandet av ICA Gruppen satte i hög utsträckning sin prägel på 2013. När vi nu lägger grunden för någonting nytt gör vi det utifrån visionen om att göra våra kunders vardag lite enklare. Vi tar avstamp i en kultur som bottnar i enkelhet, entreprenörskap och engagemang. Och med fortsatt starkt fokus på kunden och kundupplevelsen är målet att fortsätta växa och utvecklas med lönsamhet.

Utöver bildandet av ICA Gruppen lade vi under 2013 stor kraft på genomförandet av den gemensamma koncernstrategi vi tidigare beslutat om. Arbetet har gått bra och tydligt visat att vårt arbetssätt är rätt; kunderna uppskattar det vi gör, försäljningen ökar och vi fortsätter att befästa vår starka position på flertalet av våra marknader. Sammantaget ökade nettoomsättningen under 2013 till 99 456 Mkr. Korrigerat för avyttringen av de norska ICA Maxi-butikerna samt valutaförändringar motsvarade det en ökning med 2,3 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet proforma exklusive engångsposter uppgick till 3 004 Mkr, en resultatförbättring med 10,6 procent jämfört med 2012.


Nöjda kunder, ökad försäljning och ny portföljstrategi

Till drivkrafterna bakom resultatförbättringen hör bland annat en positiv utveckling inom ICA Sverige, som under året fortsatte att utvecklas klart bättre än marknaden. Stark försäljningsutveckling, bra etableringstakt, positiv försäljningsutveckling inom egna märkesvaror (EMV), ett nytt och mer inspirerande butikskoncept för non-food samt en allt effektivare logistik bidrog till en högre omsättning och ett bättre resultat. Även Rimi Baltic fortsatte att uppvisa god försäljnings- och lönsamhetsutveckling. ICA Banken utsågs under året till ”Årets bank”, vilket är ett tydligt bevis på att kunderna är nöjda med oss. Också ICA Fastigheter uppvisade en fortsatt stabil utveckling. När det gäller våra portföljbolag genomfördes under året en utvärdering som resulterade i beslut om att Forma, Kjell & Company och Cervera kommer att avyttras, medan Hemtex och inkClub bedöms ha möjligheter att bidra till kärnverksamheten och därmed behålls med oförändrat ägande.

Vår enda stora besvikelse var egentligen utvecklingen i ICA Norge där försäljnings- och resultatutvecklingen var fortsatt negativ under året. Att vända trenden i ICA Norge och lägga grunden för en långsiktig lönsamhet är vår i särklass största utmaning. Flera stora strukturella grepp har redan tagits; vi har avyttrat de norska ICA Maxi-butikerna, infört omfattande kostnadsbesparingsprogram, tydliggjort roller och ansvarsfördelning och tagit fram nya strategier för prissättning och egna märkesvaror. Den största utmaningen är dock att sänka våra inköpspriser och effektivisera distributionen. Den norska konkurrensmyndigheten har i dagarna gett ett förhandsbesked om att den inte kommer att godkänna vårt samarbete med Norgesgruppen. I skrivande stund pågår vår genomgång av beskedet och vilka konsekvenser det kan komma att få för verksamheten i Norge.

  

Vi har nu ett tydligt fokus på fortsatt tillväxt med bibehållen god lönsamhet.


Prioriteringar som ger fokus

2013 var vårt första år som ICA Gruppen. Kärnverksamheten utgörs av dagligvaruhandel och kring denna har vi verksamheter som stöttar och stärker helheten – men som också på egen hand bidrar till ICA Gruppens lönsamhet.

Målet framöver är att säkra en fortsatt god utveckling för alla verksamheter inom koncernen. Vi vill bli än bättre på att förena den lokala marknadskännedomen och närheten till kunderna med styrkan i gemensamma processer och strukturer. Genom att i ännu högre utsträckning ta till vara på vår storlek och på de synergier som finns mellan våra verksamheter stärker vi oss både som koncern och som enskilda bolag.

Ledstjärnorna i detta arbete utgörs av våra strategiska prioriteringar. Dessa hjälper oss att hålla fokus och riktning, och inom de flesta områden har vi gjort betydande framsteg. I Sverige öppnade vi under året nya butiker inom alla butiksformat, inklusive Cura apotek, samt beslutade att fortsätta satsningen på ICA To Go, vårt mindre butiksformat som erbjuder färdiga måltidslösningar. I Baltikum har vi etablerat nya butiker samt konverterat ett antal lågprisbutiker till Rimi, som är vårt viktigaste varumärke här. Dagligvarumarknaden i Baltikum växer, vår position är stark och vi har en bra plan för hur vi ska expandera framöver. Vidare har vi ökat försäljningsandelen av egna märkesvaror vilka är viktiga för oss både ur ett lönsamhets- och kundlojalitetsperspektiv.

För att bättre stödja och tillvarata de inköpssynergier som finns inom koncernen har vi också inrättat en koncernövergripande inköpsorganisation.

Vad gäller logistik och transporter har vi under senare år lagt stor kraft på att modernisera och ytterligare effektivisera våra flöden. Till de viktigare händelserna under 2013 hör förvärvet av ICA Sveriges lager i Helsingborg.

Genomförda strategiska prioriteringar 2013

  1. Öka försäljningsandelen och lönsamheten inom egna märkesvaror (EMV)
  2. Säkra konkurrenskraftiga priser och förbättra
    kundernas prisuppfattning
  3. Utveckla portföljstrategi
  4. Öka tillväxten i butiksverksamheten i Sverige och Baltikum
  5. Samarbeta för att realisera synergier mellan dotterbolagen
  6. Säkerställa en effektiv verksamhet med fokus på logistikkedjan
  7. Utveckla gemensamma värderingar

Enkelhet, entreprenörskap och engagemang

Ytterligare en viktig prioritering för 2013 var att påbörja ett arbete kring våra koncerngemensamma värderingar. Ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam syn på grundläggande värderingar gör oss tydligare mot kunderna, hjälper oss fatta rätt beslut och gör oss till den snabbfotade organisation vi vill vara.

Finansiering

Den förändring i ägarstruktur som följde på bildandet av ICA Gruppen innebar en förändring även sett till finansiering och kapitalstruktur.

För att ersätta den bryggfinansiering som finansierade förvärvet av ICA har flera aktiviteter genomförts. I maj fulltecknades en nyemission som totalt tillförde bolaget cirka 5 miljarder kronor. Under sommaren genomfördes sedan en emission av obligationer utgivna inom ramen för ICA Gruppens MTN-program, vilken inbringade ytterligare 5 miljarder kronor. I slutet av året emitterades dessutom onoterade preferensaktier om totalt 3 miljarder kronor i dotterbolaget ICA Fastigheter Sverige AB. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att kapitalmarknadens intresse och förtroende för ICA Gruppen har varit högt.


Nya mål, nya prioriteringar

I slutet av 2013 beslutade styrelsen för ICA Gruppen om nya långsiktiga finansiella mål. Vi har nu ett tydligt fokus på fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Ett starkt kassaflöde och en sund kapitalstruktur ger oss möjlighet till såväl fortsatta investeringar som framtida utdelningar.

Våra prioriteringar för 2014 stöttar dessa mål. Bland annat fortsätter arbetet med att stärka positionen i och kring svenska storstäder samt i de baltiska länderna. Vi kommer att öppna fler butiker, fler Cura apotek och fler ICA To Go. Vi kommer också att fortsätta utvecklingen av egna märkesvaror. Till prioriteringarna hör också att vi ska bli än starkare när det gäller att utveckla kundlojalitetsprogram inom koncernen. I Sverige ligger vi långt framme vad gäller kunskap och erfarenhet, och samtidigt som vi ska ta nästa steg där ska vi bli bättre på att nyttja och dela kompetensen tvärs över länderna och i alla kanaler. Det gäller också den nya digitala försäljningskanal som innebär att våra svenska kunder, med successiv utrullning från hösten 2014, även kommer att kunna handla online.

En av ICA Gruppens affärsmässiga grundbultar är att god lönsamhet går hand i hand med ansvar. Genom att agera ansvarsfullt idag, värnar vi våra möjligheter till goda affärer i morgon. I våra sju ståndpunkter ICAs Goda Affärer slår vi fast hur vi ska jobba, från fabrik till butik. Genom dessa täcker vi också in de tio principer som finns i FNs företagsinitiativ Global Compact, som ICA är anslutet till. ICA har också undertecknat Global Compacts klimatupprop Caring For Climate. Därtill har vi flera samarbeten med frivilligorganisationer som Childhood, Röda Korset och WWF. I enlighet med vår nya strategi ska vi också vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Det är ett viktigt ställningstagande för oss och under de senaste åren har vi bland annat framgångsrikt arbetat med att säkra värdekedjan ur ett hållbarhetsperspektiv. Nu vill vi också hjälpa våra kunder att göra hållbara val när de handlar. Med bland annat bättre märkning och information kommer vi att göra dessa val lite enklare.


Tack!

Det är ett händelserikt första år för ICA Gruppen som vi nu lägger bakom oss. Jag vill avslutningsvis passa på att tacka alla anställda inom ICA Gruppen, fristående handlare och övriga samarbetspartners för ett bra samarbete och väl utförda insatser under 2013. Nu fortsätter vi med full fart framåt. Vi har en intensiv och spännande period framför oss.

Stockholm i februari 2014

Per Strömberg
Vd