Marknadsutveckling

Lönebildningen och arbetsmarknaden i de baltiska länderna har förbättrats avsevärt under senare år, vilket gett positiva effekter på privatkonsumtionen. I Lettland och Litauen fortsatte den starka tillväxten under året medan den mattades relativt kraftigt i Estland. Alla tre länderna brottades dock med fortsatt hög arbetslöshet och en fortsatt negativ befolkningstillväxt.

Estland

Sett till BNP-utveckling var Estland det land som klarade sig bäst under krisåren, och som också återhämtade sig snabbast. Under 2013 mattades dock tillväxten, vilket satte sina spår i den privata konsumtionen. Denna utveckling väntas fortsätta under 2014.

Dagligvarumarknaden uppgick under 2013 till cirka 2 033,5 MEUR, motsvarande en tillväxt om cirka 6 procent. Sett till detalj- och dagligvaruhandeln råder en hård konkurrens med en kraftigt växande total försäljningsyta. Estniska kunder lägger i snitt 20–25 procent av sin disponibla inkomst på mat.

Lettland

Ekonomin i Lettland fortsätter att växa snabbast av alla EU-länder. Den privata konsumtionen ökade under året med cirka 6 procent. En starkare arbetsmarknad i kombination med en uppåtgående trend på fastighetsmarknaden och växande disponibla inkomster väntas bidra till att trenden består även under 2014.

Den lettiska dagligvarumarknadens storlek uppgick till cirka 2 434,4 MEUR under 2013, en ökning med cirka 6 procent. Arbetslösheten har minskat under året men ligger fortsatt på en hög nivå, vilket gör pris till en viktig konkurrensfaktor. I genomsnitt lägger letterna cirka 30 procent av sin inkomst på mat.

Litauen

Även i Litauen var tillväxten i ekonomin god. Dagligvarumarknaden i Litauen uppgick till cirka 3 610,8 MEUR, motsvarande en tillväxt jämfört med föregående år om cirka 6 procent. Konkurrensen på dagligvarumarknaden är hård och etableringstakten hög. Köpkraften är fortfarande låg – i genomsnitt lägger befolkningen cirka 30 procent av sin inkomst på mat. Under senare år har dock minimilönerna ökat kraftigt, vilket väntas medföra en positiv påverkan på dagligvarumarknaden.

Marknadsandelar, Estland
  
Dagligvarumarknadens utveckling, Estland, MEUR

Tillväxt 6%

  
Marknadsandelar, Litauen
  
Dagligvarumarknadens utveckling, Litauen, MEUR

Tillväxt 6%

  
Marknadsandelar, Lettland
  
Dagligvarumarknadens utveckling, Lettland, MEUR

Tillväxt 6%

  

Källa: European Outlook och Statistiska Centralbyrån i respektive land.