Rimi Baltic

Stabil position på växande marknad

Till de främsta strategiska prioriteringarna för 2013 hörde att ytterligare stärka varumärket Rimi, öka försäljningen av egna märkesvaror och fortsätta uppdateringen av butikerna - allt i syfte att skapa ett attraktivare kunderbjudande. Satsningen har fallit väl ut och har i kombination med fortsatt hög kostnadskontroll bidragit till att Rimi Baltics position i Baltikum har stärkts.

Rimi Baltic bedriver dagligvaruhandel i Estland, Lettland och Litauen genom butikskoncepten Rimi Hypermarket, Rimi Supermarket samt Supernetto och Säästumarket. Totalt hade Rimi Baltic vid utgången av året 235 butiker: 83 i Estland, 113 i Lettland och 39 i Litauen. Av omsättningen under 2013 kom 51 procent från Lettland, 30 procent från Estland och 19 procent från Litauen.

"Goda arbetsvillkor, ett tydligt ledarskap och en positiv gemensam värdegrund är viktiga komponenter i butiksarbetet."

Fortsatt god försäljnings- och resultatutveckling

Verksamheten fortsatte att utvecklas väl under 2013, trots omfattande konkurrens, hög etableringstakt och fortsatt prispress. Nettoomsättningen uppgick till 10 333 Mkr (10 050). I lokala valutor steg försäljningen med 3,5 procent. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 308 Mkr (259). Förbättringen beror främst på högre försäljning, bättre bruttomarginaler och en överlag god verksamhets- och kostnadskontroll.

Nyckeltal    
  2013 2012
Nettoomsättning, Mkr 10 333 10 050
Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr 308 259
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 3,0 2,6
Andel EMV, % 14,2 12,6
Antal anställda 8 248 8 078