Finansiell utveckling

Portföljbolagens nettoomsättning uppgick till 2 657 Mkr (2 726), en minskning med 2,5 procent jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av försäljningen av Forma Contract och den finländska tidningsverksamheten under 2012. Portföljbolagens rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 21 Mkr (–124). Samtliga bolag förutom inkClub visar resultatförbättringar under 2013.