Cervera

Cervera är en av Sveriges största kedjor när det gäller utvalda kvalitets- och designprodukter för matlagning, servering och dekoration. Kedjan bestod i slutet av året av 73 butiker, varav 55 helägda och 18 franchisebutiker. Därutöver ingår även två butiker drivna under varumärket NK Glas Porslin & Kök.

Marknaden för hemdesign kännetecknas av allt hårdare konkurrens, inte minst från lågprisaktörer. Som ett led i arbetet med att öka konkurrenskraften har Cervera under året genomfört ett stort projekt för att öka enhetlighet och samordning mellan butikerna samt effektivisera värdekedjan. Inköp, sortiment och varuförsörjning har i högre grad än tidigare centraliserats. Parallellt med detta har arbetet med att förtydliga och förstärka kunderbjudandet fortsatt.

Cerveras försäljning och resultat uppvisar stora säsongsvariationer, där en stor andel av intäkterna är knutna till julhandeln. Stor kraft har även 2013 legat på att minska säsongsvariationen och därigenom öka antalet kunder i butikerna under andra perioder än den traditionella högsäsongen vid jul.