Portföljbolagen

Nya förutsättningar, ny strategi

Utöver verksamheterna inom dagligvaruhandel, ICA Banken och ICA Fastigheter äger ICA Gruppen även, helt eller delvis, ett förlag och fyra detaljhandelsbolag.

Som ett led i strategiarbetet utvärderades under 2013 de fem portföljbolag som koncernen äger vid sidan av ICA-verksamheterna. Portföljbolagen utvärderades mot tre olika kriterier; verksamhetens potential på egen hand, kostnadssynergier med ICA Gruppen samt, framför allt, i vilken utsträckning bolaget kan bidra till ICA Gruppens kärnverksamhet och non-food strategi.  Resultatet av utvärderingen var att Forma, Kjell & Company och Cervera inte uppfyller kriterierna i tillräckligt hög grad och därför kommer att avyttras. Hemtex och inkClub bedöms däremot ha möjligheter att bidra till kärnverksamheten och behålls med oförändrat ägande. I linje med utvärderingens resultat avyttrades i slutet av året Forma Books till Massolit Media. Köpeskillingen uppgick till 19 Mkr på skuldfri basis.

ICA Gruppens ägarandel, %
Hemtex 68,5
inkClub 100
Forma 100
Kjell & Co 50
Cervera 91,4
Nyckeltal     
  2013 2012
Nettoomsättning, Mkr 2 657 2 726
Rörelseresultat exkl. engångsposter, Mkr 21 –124
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 0,8 –4,5
Antal anställda 1 126 1 100
Försäljningsutveckling      
  Butiksförsäljning (exklusive moms)
  2013, Mkr Utveckling samtliga, % Utveckling jämförbara, %
Cervera 944 –0,2 1,6
Hemtex 965 5,5 4,5
Kjell & Co 931 14,3 5,6
Totalt 2 840 - -
Antal butiker i Sverige, inklusive franchisebutiker 
Profil December 2012 Nya Stängda December  2013
Cervera 77 1 –5 73
Hemtex 154 7 –3 158
Kjell & Co 66 6 0 72
Totalt 297 14 –8 303