Väsentliga händelser 2013

Till de viktigaste strategiska prioriteringarna för hela ICA Gruppen hör att vända utvecklingen inom ICA Norge genom att skapa ett fundament för långsiktig lönsamhet i verksamheten. För att lyckas med detta har under senare år kraftfulla strukturåtgärder vidtagits. 2012 avyttrades de norska Maxi-butikerna samtidigt som omfattande effektiviseringar genomfördes inom administrationen.

Dessa åtgärder var viktiga och nödvändiga men långt ifrån tillräckliga. Några av de svåraste frågorna i arbetet med att vända ICA Norge till lönsamhet har handlat om bristande förutsättningar till goda inköpspriser och ett stort behov av att effektivisera distributionen i det geografiskt vidsträckta Norge. Med långa avstånd och spridd befolkning ställs stora krav på samordnade och effektiva transporter.

I januari 2013 ingick därför ICA Norge ett strategiskt samarbete med Norgesgruppen inom inköp och logistik. Syftet var att säkra konkurrenskraftiga priser och nå långsiktig lönsamhet i den norska verksamheten. 

Under våren inledde den norska konkurrensmyndigheten en granskning av samarbetet. Samtidigt infördes ett tillfälligt stopp i samarbetet under tiden granskningen pågår. ICA Gruppen överklagade beslutet och i juli 2013 medgav Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD*) att inköpsdelen av samarbetet kunde påbörjas medan konkurrensmyndighetens granskning pågår. Därefter har den norska konkurrensmyndigheten fortsatt sin granskning av avtalet. Den 13 februari 2014 meddelade konkurrensmyndigheten i ett förhandsbesked att man kommer att stoppa samarbetet. Bolaget utvärderar nu beskedet och de konsekvenser som beskedet kan komma att medföra för verksamheten i Norge.

*Från och med 2014 kommer FAD att upphöra. De flesta uppdragen kommer att tas över av det nya Kommunal- och moderniseringsdepartementet.

Ökat fokus på styrning och ledning

Stor kraft har under året lagts på att tydliggöra roller, ansvarsfördelning och ägarskap kring specifika områden och projekt. Under året flyttades till exempel resultatansvaret för den operativa verksamheten från inköpsdirektören till ansvarig för respektive butiksprofil. Dessa har nu fullt ansvar för verksamheternas utveckling och resultat. Kopplat till detta finns även ett tydligare fokus på affärsmannaskap, där samarbete, kundfokus, ansvar och lönsamhet utgör viktiga ledord.

Vidareutveckling av butiker och sortiment

Under året öppnades tre nya butiker och 28 stängdes. Därutöver genomfördes de sista konverteringarna från de tidigare ICA Nær-butikerna till Rimi-butiker respektive Matkroken.

Under året antogs även en ny strategi för egna märkesvaror. Från att tidigare ha haft ett flertal olika varumärken finns nu ett varumärke inom lågprissegmentet och ytterligare ett fåtal inom mellan- och premiumsegmentet. Målet är att skapa ett attraktivare erbjudande och underlätta för kunderna.

I syfte att gradvis förbättra prisupplevelsen lanserades under året de första stegen i en ny prisstrategi för Rimi-butikerna. Konkurrensen på marknaden är hård och målet framöver är att positionera Rimi ännu starkare inom lågprissegmentet och samtidigt förbättra prisupplevelsen. Som första steg sänktes under året priset på lunch- och middagsrelaterade livsmedel, tillsammans flera hundra produkter. Prissänkningen av andra kategorier kommer att fortsätta under 2014.

Åtgärdsprogram 2012–2013

Utöver översyn av inköp, logistik och styrning har ICA Norge även genomfört ett kostnadsbesparingsprogram som medfört årliga besparingar om cirka 50 MNOK. Till de främsta åtgärderna hör personalminskning om motsvarande cirka 180 årstjänster. Därutöver har även beslutats att tills vidare pausa det pågående uppgraderingsarbetet av ICA Supermarked-butikerna och satsningarna på matkassar.