ICA Norge

Fortsatt förändringsarbete

2013 var ännu ett svagt år för ICA Norge. Huvudfokus under året har legat på att effektivisera organisationen och samtidigt öka försäljningen och kundtrafiken till butikerna. Viktiga delar i detta arbete har varit implementeringen av en ny styrningsmodell samt fortsatt anpassning av butiksnät, sortiment och marknadskommunikation. Året präglades också i hög utsträckning av det planerade samarbetet med Norgesgruppen och den norska konkurrensmyndighetens beslut om att tillfälligt stoppa samarbetet.

ICA Norge driver dagligvaruhandel i Norge under butiksprofilerna ICA Supermarked, Rimi och Matkroken. Av ICA Norges samtliga butiker drivs cirka 60 procent som helägda och cirka 40 procent i franchiseform. I slutet av 2013 fanns 318 Rimi-butiker, 76 ICA Supermarked-butiker och 177 Matkroken-butiker.

"Distributionscentralen i Skårer blev 2013 certifierad enligt BRC S&D, en global kvalitetsstandard för detaljhandelsföretag."

Svag försäljnings- och resultatutveckling

Nettoomsättningen under 2013 uppgick till 16 463 Mkr (19 050). Minskningen jämfört med föregående år är till stor del en följd av de avyttrade Maxi-butikerna och stängningen av ett antal olönsamma butiker. Även jämförbara butiker uppvisade dock en svagare försäljning 2013.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till -691 Mkr (-589). Lägre försäljningsvolymer och sämre bruttomarginal har påverkat resultatet negativt.

De besparingsåtgärder som initierades föregående år har gett effekt i form av lägre administrationskostnader.

Nyckeltal    
  2013 2012
Nettoomsättning, Mkr 16 463 19 050
Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr –691 –589
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % –4,2 –3,1
Andel EMV, % 9,7 9,6
Antal anställda 3 882 4 646