Väsentliga händelser 2013

Utöver det kontinuerliga arbetet med att säkerställa en hållbar och värdeskapande förvaltning av fastigheter har ett antal större projekt bedrivits, alla med målet att långsiktigt stärka såväl ICA Gruppens som de lokala ICA- och Rimi-handlarnas position på dagligvarumarknaden. 

Under 2013 har ICA etablerat 15 nya ICA-butiker i Sverige och 3 nya butiker i Norge med en total yta om 39 766 kvadratmeter. ICA Fastigheter har också färdigställt 17 utvecklingsprojekt där bolaget har tillfört 24 520 kvadratmeter ny handelsyta.

Större försäljningar under året

Under första kvartalet 2013 avyttrades två fastigheter i Norge belägna i Steinkjer och Lillestrøm, som inte innehöll någon ICA- eller Rimi-verksamhet. Det underliggande fastighetsvärdet var cirka 120 Mkr. Affären i Lillestrøm innehöll en option som möjliggör för ICA Norge att etablera butik på fastigheten i framtiden. Under fjärde kvartalet avyttrades två handelsfastigheter i Sverige belägna i Linköping och Älmhult till Ancore Fastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet var cirka 435 Mkr och omfattade cirka 18 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Resultateffekten för ICA Fastigheter av försäljningen är 14 Mkr.

Förvärv av lagerfastighet i Helsingborg

I syfte att uppnå en effektivare och modernare logistikstruktur behöver ICA Sveriges lager i Helsingborg byggas ut. Som ett led i detta arbete förvärvade ICA Fastigheter, genom bolaget Långeberga Logistik, lagerfastigheten i Helsingborg till ett överenskommet fastighetsvärde om 931 Mkr. Lagret, som ska byggas ut med cirka 34 000 kvadratmeter, beräknas stå färdigt under 2015 och kommer då vara en av de största lageranläggningarna i Sverige.

Offensiv satsning i Årsta

I början av 2013 tecknades en avsiktsförklaring med Stockholms Stad avseende såväl avyttring som förvärv av mark i Årsta utanför Stockholm. Avtalet innebär att ICA Fastigheter säljer mark tillhörande en lagerfastighet inom stadsutvecklingsområdet för Årstafältet. Avtalet ger samtidigt ICA Fastigheter rätt att förvärva mark i direkt anslutning till lagerfastigheten. Därmed säkras ett attraktivt butiksläge åt ICA i ett av Stockholms just nu största bostadsprojekt. ICA-butiken beräknas öppna under 2017. 

Fortsatt utveckling i Barkarbystaden 

Mellan Barkarby handelsområde och den nya stadsdelen Barkarbystaden norr om Stockholm bygger ICA Fastigheter en ny handelsplats, Flottiljen Köpkvarter, om cirka 17 500 kvadratmeter. Utöver en cirka 7 000 kvadratmeter stor ICA Maxi-butik kommer här finnas restauranger, butiker, apotek, systembolag, friskvård, närservice samt ett stort antal parkeringsplatser.

Stor vikt i projektet läggs på miljöfrågor. ICA Maxi-butiken ska Svanenmärkas och hela köpkvarteret kommer att certifieras som Miljöbyggnad genom att bland annat använda de modernaste lösningarna för energiförbrukning och avfallshantering.

Totalt investerar ICA Fastigheter cirka 400 Mkr i projektet, vilket ska stå färdigt under första halvåret 2014.

Gnista handelsplats

Under sommaren 2013 togs det första spadtaget för Uppsalas andra ICA Maxi, belägen vid Gnistarondellen i sydöstra Uppsala. Butiksytan är om cirka 8 000 kvadratmeter och inflyttning kommer att ske under hösten 2014. I anslutning till ICA Maxi-butiken planeras för cirka 5 000 kvadratmeter intilliggande Goda Grannar, ICA Fastigheters koncept för aktörer i nära anslutning till större ICA-butiker. Utöver detta ges möjlighet att utveckla handelsplatsen med ytterligare 15 000 kvadratmeter.

Handelsplatsens strategiska läge med stora trafikflöden och god synlighet ger goda förutsättningar för att skapa en effektiv, tillgänglig och attraktiv handelsplats med starka hyresgäster.

Nyöppning av Rimi-butik i Hemsedal

Under sommaren 2013 öppnades en ny Rimi-butik i turistorten Hemsedal i en fastighet som ICA Fastigheter deläger med Mythe Invest AS. Totalytan är 1 200 kvadratmeter och butiken ersätter ICA Nær som stängde i samband med öppningen av denna nya Rimi-butik.

Energieffektiva butiker

ICA Fastigheter spelar en nyckelroll i arbetet med att nå de koncernövergripande miljömål som beslutats. Investeringar i olika energibesparande åtgärder sker fortlöpande. Butikerna ska vara maximalt energieffektiva utan att kunderbjudandet i butik påverkas. Under året öppnade ICA Maxi i Falköping om 4 750 kvadratmeter. Butiken har höga mål när det gäller minskad energiförbrukning. Ambitionen är att genom energieffektiva åtgärder, så som lock på kyl och frys samt automatstyrd belysning och ventilation, minska energiförbrukningen med cirka 40 procent.

ICA Gruppen emitterade preferensaktier i ICA Fastigheter Sverige

I december 2013 emitterade ICA Gruppen onoterade preferensaktier om totalt 3,0 Mdkr i ICA Fastigheter Sverige AB. Emissionen är ett led i finansieringen av ICA Gruppens bildande.

Preferensaktieemissionen tecknades till lika delar av AMF Pensionsförsäkring AB och If Skadeförsäkring AB.