Marknadsutveckling

De senaste årens svaga ekonomiska utveckling och mer restriktiva bankutlåning inom euro-länderna har på flera sätt satt tydliga avtryck på den europeiska fastighetsmarknaden. På grund av bland annat historiskt sett låga stats- och obligationsräntor, ett lågt ränteläge och tidvis volatil börs har investerare under denna tid diversifierat sig mot stabila tillgångsslag i sitt sökande efter attraktiv riskjusterad avkastning, exempelvis fastigheter.

Sverige

Den svenska fastighetsmarknaden har i ett europeiskt perspektiv stått stark med relativt sett stabil transaktionsvolym och prisbild. Marknaden karaktäriseras idag av ett större antal aktörer med olika kapitalkällor, tidshorisont och riskprofil; både inhemskt och utländskt, kortsiktigt och långsiktigt, opportunistiskt och riskavert kapital.

Även i den svenska fastighetsmarknaden har under de senaste åren fokus från investerare och finansiärer förskjutits mot fastighetstillgångar som ger stabil och långsiktig avkastning. Fastighetstyper som har åtnjutit ett ökat intresse under senare år är till exempel bostäder, äldreboende, kontor i bästa läge, fastigheter med statliga eller kommunala hyresgäster, logistikfastigheter med stabila hyresavtal och fastigheter med hyresgäster inom handel, och då främst dagligvaruhandel. För ICA Gruppen betyder detta att de egna fastigheterna under 2013 har blivit mer attraktiva på marknaden.

Transaktionsvolymen i den svenska kommersiella fastighetsmarknaden uppgick till cirka 100 Mdkr under 2013, vilket var något lägre än under 2012 men i linje med snittet under de senaste åren. Transaktionsmarknaden visar på fortsatt stabilitet avseende både likviditet och antalet marknadsaktörer.

Norge

Efter flera år av kraftig tillväxt dämpades tillväxttakten i den norska ekonomin något under 2013. Sett till fastighetsmarknaden uppgick den sammantagna transaktionsvolymen till 40 Mdr NOK, vilket var i linje med föregående år. Även här var dock tillväxttakten något lägre än tidigare, till stora delar beroende på en mer restriktiv hållning gällande finansiering och kreditgivning hos de norska bankerna. De generella hyresnivåerna för kontor och detaljhandel anses i ett historiskt perspektiv vara fortsatt höga och vakansgraderna är i samma perspektiv fortsatt låga.