Framtidsutsikter

Stor kraft kommer under 2014 att läggas på fortsatt implementering av aktiviteter med bäring på ICA Gruppens koncerngemensamma strategi. Till de viktigaste uppgifterna hör att bidra till att öka butiksomsättningen och säkra positionerna på strategiska marknadsplatser, i både Sverige och Norge. Det kan röra sig om att utveckla redan ägda marknadsplatser och helt nya områden eller att förvärva fastigheter med befintliga ICA-butiker.

För att stötta ICA Sveriges etableringsstrategi med ett ökat antal butiker i storstäderna, kan ICA Fastigheter komma att ta sig an projekt rörande utveckling av hela markområden i nära anslutning till storstäder. Uppgiften här blir att tillsammans med handlare, myndigheter, kommuner och andra samarbetspartners säkerställa en attraktiv och funktionell plats som tillsammans bidrar till stabila kundströmmar.

ICA Fastigheter kommer att fortsätta stötta ICA Norge i deras arbete med att öka butiksförsäljningen genom att skapa mer attraktiva marknadsplatser. Vidare kommer man att fortsätta utveckla den befintliga fastighetsportföljen.

Ancore Fastigheters strategi är att fortsätta växa, både genom förvärv från ICA Fastigheter Sverige och från externa fastighetsägare.

Utbyggnaden av lagret i Helsingborg kommer att slutföras under 2015. Detta sker via Långeberga Logistik. Totalt kommer Långeberga Logistik att investera drygt 600 Mkr i om- och tillbyggnaden av lagret i Helsingborg.

ICA Fastigheters tjänsteutbud kommer att öka framöver. Inom organisationen finns idag omfattande kunskap inom centrala områden för fastighetsdrift, exempelvis hyresavtal, förnyelseprojekt och energieffektivisering. Ambitionen framöver är att tydligare förpacka denna kunskap, för att därigenom kunna skapa ett tydligt erbjudande mot såväl interna som externa kunder. Denna satsning kommer att intensifieras under 2014.