ICA Fastigheter

Rätt lokaler på rätt platser

ICA Fastigheter fortsatte under 2013 att arbeta i linje med de strategiska prioriteringarna; stärka varumärket, utveckla marknadsplatser, förstärka kunderbjudandet, effektivisera verksamheten, kontinuerligt utveckla och bredda kompetensen inom bolaget samt ha ett stort engagemang för miljöeffektiviserande åtgärder.

ICA Fastigheter är ett av Nordens största fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra koncernens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser i Sverige och Norge. Affärsidén går ut på att förvärva, utveckla, förvalta och i vissa fall sälja fastigheter och marknadsplatser i anslutning till befintliga eller planerade ICA- och Rimi-butiker. Till uppgifterna hör också att ansvara för koncernens hyresavtal med externa fastighetsägare.

Utöver verksamheter i Sverige och Norge äger ICA Fastigheter också två bolag, Ancore Fastigheter och Långeberga Logistik, till lika delar tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta. Ancore Fastigheters uppgift är att förvärva och äga butiksfastigheter i Sverige med långa hyresavtal och där ICA är huvudsaklig hyresgäst. ICA Gruppen får då bland annat fortsatt inflytande över marknadsplatserna även efter delavyttring. Långeberga Logistik bildades under 2013 med syftet att förvärva, bygga ut och sedermera långsiktigt äga ICAs lagerfastighet i Helsingborg. Bolaget redovisas som ett dotterbolag till ICA Gruppen.

"Hela Flottiljen Köpkvarter kommer att certifieras som Miljöbyggnad genom att bland annat använda de modernaste lösningarna för energiförbrukning och avfallshantering."

Omsättnings- och resultatutveckling

Vid utgången av 2013 ägde ICA Fastigheter 202 butiks- och lagerfastigheter. Nettoomsättningen, främst i form av hyresintäkter, uppgick till 2 255 Mkr (2 252). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 519 Mkr (649). Minskningen är framför allt hänförlig till ökade avskrivningar som en följd av marknadsvärderingen, se nedan. Nya etableringar, inklusive förvärvet av lagerfastigheten i Helsingborg, har bidragit positivt till resultatet.

Totalt investerade ICA Fastigheter 1 731 Mkr (856) under året. Bland annat i Långeberga och Flottiljen Köpkvarter i Barkarbystaden.

När ICA Gruppen förvärvade resterande aktier i ICA AB i mars 2013 gjordes externa marknadsvärderingar av samtliga fastigheter i samband med upprättande av förvärvsanalysen. ICA Fastigheters helägda fastigheter, exklusive Ancore Fastigheter, värderades till 13 000 Mkr, vilket utgör bokfört värde. Som en följd av ett högre bokfört värde jämfört med bokfört i ICA Fastigheter före ICA Gruppens förvärv, ökar avskrivningarna på fastigheter för 2013 med 129 Mkr jämfört med föregående år. 

Under året har ICA Gruppens styrelse gjort en förnyad bedömning av hur avyttringar av fastigheter med samtidig återhyra och vidareuthyrning till icke konsoliderade ICA-handlare ska redovisas, vilket föranlett ändring av redovisningsprincip.

Ändringen har skett retroaktivt och ingående balans per den 1 januari 2012 har räknats om. Som en följd av den ändrade redovisningsprincipen har ICA Fastigheters rörelseresultat minskats med 314 Mkr för 2013 och med 336 Mkr för 2012. Se not 1 redovisningsprinciper för mer information.

Finansiella nyckeltal    
  2013 2012
Nettoomsättning, Mkr 2 255 2 252
Rörelseresultat exkl. engångsposter, Mkr 519 649
Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 23,0 28,8
Övriga nyckeltal    
  31 dec 2013 31 dec 2012
Bokfört värde på ägda fastigheter, Mdkr 14 7
Antal anställda årsmedeltal 75 74
Antal ägda fastigheter 202 190
Antal ägda kvadratmeter 814 000 750 000
Andel externa hyresgäster, % 15 15
Antal avtal med externa värdar 1 108 1 090
Totalt antal kvm hyrd butiksarea av externa värdar 1 900 000 1 900 000
Vakansgrad, % 3,3 3,5
Investeringar, Mkr 1 731 856
Försäljningar, Mkr 611 1 254