Marknadsutveckling

Den allmänekonomiska utvecklingen i världen har visat svagt positiva tecken under 2013 och den svenska ekonomiska utvecklingen har kännetecknats av stabilitet. Den låga ränteutvecklingen har dock medfört en fortsatt ökad skuldsättning av de svenska hushållen som främst har en koppling till den ökade efterfrågan på bolån. Samtidigt medför det lägre ränteläget att räntekostnaden hålls nere, vilket ger hushållen kapital över för sparande eller konsumtion.

Den svenska bankmarknaden domineras fortfarande av ett fåtal större aktörer. På inlåningssidan uppgår marknadsandelen för de fyra svenska storbankerna, Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB till cirka 65 procent. Sett i ett tioårsperspektiv har dock såväl nischbanker som utländska bankfilialer tagit marknadsandelar, framför allt inom privatkundssegmentet. Gemensamt för nischbankerna är att de ofta har sin bakgrund i andra typer av näringsgrenar, samt är byggda utifrån ett online-tänkande, med få eller inga egna kontor.

Generellt präglas den svenska bankmarknaden av en trögrörlighet där många konsumenter är försiktiga med att byta bank. Nischbankernas framväxt i kombination med en teknisk utveckling har dock medfört en ökad rörlighet och flexibilitet. Lösningar som digitala bank-id har gjort det lättare för kunderna att såväl byta bank som att öka antalet leverantörer och använda olika banker för olika ändamål. Att kunna nå sin bank digitalt dygnet runt, året runt, överallt i världen är numera en självklarhet.