ICA Banken

Marknadens mest nöjda kunder

ICA Banken fortsatte under 2013 att arbeta i enlighet med fastslagen strategi. Kontinuerliga och långsiktiga investeringar i erbjudandet, vidareutveckling av de digitala kanalerna och ett fortsatt fokus på enkelhet gav under året effekt i form av såväl bankmarknadens mest nöjda kunder som förbättrat resultat.

ICA Banken startades 2001 och är huvudsakligen verksam på den svenska marknaden. Banken erbjuder ett komplett utbud av banktjänster för privatpersoner, från sparkonton till fondlösningar. ICA Banken har inga egna kontor utan samtliga tjänster hanteras antingen av de svenska ICA-butikerna, via kundtjänst eller olika digitala kanaler (webbplats och appar). Tillgänglighet, enkelhet, låga avgifter och tydliga villkor är centrala begrepp. En del av tjänsterna erbjuds med hjälp av samarbetspartners.

Viss verksamhet bedrivs även i Norge, där ICA Banken ansvarar för samtliga betalterminaler inom Rimi och ICA Supermarked.

ICA Banken hade i slutet av 2013 cirka 3,6 miljoner kunder i kundbasen, varav cirka 612 000 bankkunder. Under året gavs det ut cirka 67 000 nya bankkort och vid årets slut var det totala antalet utgivna bankkort cirka 529 000.

"ICA Banken är med i kampen mot barnpornografi tillsammans med ECPAT och Rikskriminalpolisen."

Smarta banktjänster och stärkt kundlojalitet

ICA Banken har en viktig roll att fylla i ICA Gruppen. Utöver att tillhandahålla smarta och användarvänliga banktjänster ska ICA Banken även bidra till att stärka lojaliteten till ICA-butikerna och samtidigt sänka kostnaden för de finansiella flödena i ICA-systemet.

Vad gäller kundlojaliteten bidrar ICA Banken på flera sätt till att stärka denna. Bland annat genom att erbjuda ett omfattande paket av bank- och försäkringstjänster.

Tjänster och erbjudande

   
Kort  ICA Banken erbjuder och administrerar flera olika korterbjudanden av vilka ICA Kundkort, ICAs svenska kundlojalitetskort, är det absolut vanligaste. Därutöver erbjuds även tre olika typer av bankkort; Bankkort plus, ICA Bankkort samt Bankkort Maestro, som är ett kostnadsfritt kort för unga. 
Låna och spara  ICA Banken erbjuder bolån, blancolån samt kort- och kontokrediter. Ledstjärnan är låga avgifter och marknadens bästa räntor. ICA Banken erbjuder också enkla och prisvärda lösningar för sparande, från sparkonton till olika typer av fondlösningar.
Försäkringar  I samarbete med olika försäkringsbolag erbjuder ICA Banken olika typer av försäkringar; hemförsäkring, bilförsäkring, olycksfallsförsäkring, reseförsäkring samt låneskydd. 
Företagskunder  ICA Banken levererar effektiva betalningslösningar till olika delar inom ICA Gruppen, främst betalterminaler, betalningslösning för e-handel, uttagstagstjänst i butikskassorna samt uttagsautomater. 
   

Omsättnings- och resultatutveckling

ICA Bankens intäkter uppgick till 850 Mkr (814) under helåret. Affärsvolymerna steg 6 procent och bidrog till ökade provisionsintäkter. Även räntenettot har ökat till följd av avyttringen av en obligationsportfölj i början av året samt ökade lånevolymer, och vägt upp minskade inlåningsmarginaler till följd av sänkt reporänta.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 201 Mkr (181). Högre kostnader för marknadsföring, konsulter och IT har belastat resultatet under perioden.

Konsultkostnaderna avser bland annat anpassning till nya regelkrav. De högre kostnaderna har motverkats av återläggning av tidigare reserveringar för kreditförluster med 34 Mkr.

Nyckeltal    
  2013 2012
Intäkter, Mkr 850 814
Rörelseresultat exkl engångsposter, Mkr 201 181
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 23,6 22,2
Affärsvolym, Mkr 24 772 23 272