Gemensamma värderingar ger engagerade medarbetare

Att ha rätt person på rätt plats är en av förutsättningarna för att uppnå mål och god lönsamhet i ICA Gruppen. För att lyckas krävs förmåga att attrahera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare. Under 2013 har ett stort arbete kring gemensamma värderingar genomförts, liksom fortsatta satsningar på kompetensutveckling och hälsa.

ICA Gruppen är en stor arbetsgivare med cirka 30 000 medarbetare i framförallt Sverige, Norge och de baltiska länderna. Omräknat till heltidsanställda motsvarar det 21 782 årsmedarbetare. Då är inte butikspersonalen i de handlarägda ICA-butikerna i Sverige medräknade eftersom de är anställda av respektive ICA-handlare.

Gemensamma värderingar och kultur

I ICA-koncernens strategi är engagerade medarbetare ett bärande, långsiktigt tema. En av de viktigaste prioriteringarna under 2013 var arbetet med ICA Gruppens värderingar. Syftet var att skapa en gemensam bild av de värderingar som ska vara ledstjärnan i arbetet och ett stöd i vad bolaget vill uppnå. Under hösten 2013 fattades beslut kring tre värdeord; Enkelhet, Entreprenörskap och Engagemang.

Under 2014 påbörjas arbetet med att implementera värderingarna i hela organisationen. Detta kommer att ske bland annat genom ett värderingsspel, där samtliga medarbetare inom ICA Gruppen kommer ges möjlighet att vara med och tolka, forma och utveckla beteenden, förhållningssätt och aktiviteter som stärker de gemensamma värderingarna.

Förutom värderingarna finns ytterligare fyra grundstenar i arbetet med att bygga en koncerngemensam medarbetarkultur; ledarskap, kompetens, mångfald samt ICA Gruppen som arbetsplats och arbetsgivarvarumärke.

Tydligt ledarskap utvecklar talanger

Ett gott ledarskap är en av grundstenarna för att skapa goda relationer mellan individer och grupper så att ICA Gruppens medarbetare kan utvecklas professionellt.

En framgångsrik ledare inom ICA Gruppen behöver hantera såväl strategiska och operativa frågor som samspelet mellan människor, för att skapa goda relationer mellan individer och grupper så att ICA Gruppens medarbetare kan utvecklas professionellt.

Kompetensutveckling säkrar tillgång på medarbetare

Kompetensutveckling är centralt i ICA Gruppens utveckling. Koncernen arbetar i branscher som behöver både kärnkompetenser och ständigt förnyade kunskaper. Fokus ligger på att uppnå tydlighet kring krav och definition av arbetsroller och kompetenskrav.

Eftersom ICA Gruppen har som mål att 70 procent av rekryteringarna ska ske internt är kontinuerlig utveckling av medarbetarna viktigt. ICA Skolan har sedan 1955 utbildat medarbetare inom ICA i Sverige. Idag har ICA Skolan över femtio öppna utbildningar för individuell kompetensutveckling. Förutom ny kompetens får deltagarna genom utbildningen ett helt nätverk av kollegor att ha framtida utbyten med. ICA Skolan skräddarsyr också utbildningar efter behov.

Inom ICA Skolan finns också ett antal akademier, med syfte att underlätta för medarbetare att planera sin egen utvecklingsväg tillsammans med sin chef, samt att säkerställa tillgång på kompetens. Akademierna samlar såväl generalister, specialister och ledare inom olika områden som exempelvis inköp och logistik.

En viktig faktor i kompetensutvecklingen är medarbetarsamtalet. Målet är att alla medarbetare ska ha en löpande dialog med sin närmsta chef och minst ett uppsummerande samtal en gång om året. Enligt resultatet från ICA Gruppens medarbetarundersökning, SpICAp, 2013 har 70 procent haft ett medarbetarsamtal de senaste tolv månaderna.

Medarbetarundersökning visar förbättringsmöjligheter

Sedan 2012 genomförs årligen medarbetarundersökningen SpICAp. Undersökningen fokuserar främst på tre huvudområden; engagemang, välbefinnande och ledarskap. Syftet är att identifiera möjliga förbättringsområden. Resultatet 2013 visade att förbättringsmöjligheter bland annat fanns när det gäller att förstärka kvaliteten på medarbetarsamtalen, och ett arbete kring detta har påbörjats.

Mångfald genom samarbeten

Ett aktivt mångfaldsarbete gynnar ICA Gruppens attraktionskraft som arbetsgivare. Alla, oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning ska ha samma chans vid rekrytering och till utveckling i jobbet.

Sexuella trakasserier och diskriminering fördöms i alla former. Sedan 2010 har ICA Gruppen en särskild mångfaldsstrateg som arbetar med ICA Gruppens mångfaldsinitiativ.

ICAs svenska projekt ”Vi kan mer”, i samarbete med Samhall och Glada Hudik-teatern, hade som mål att till slutet av 2012 skapa ICA-jobb åt mellan 500–1 000 personer med funktionsnedsättning. När projektet avslutades 2012 arbetade över 1 200 personer med funktionsnedsättning i svenska ICA-butiker. Arbetet med att rekrytera har fortsatt i butikerna även efter projektets avslut. Det har också samarbetet med Glada Hudik-teatern, som under året repeterat inför en ny föreställning med premiär i februari 2014.

Rimi Baltic har arbetat med att integrera medarbetare med funktionsnedsättning i flera år. I dag har Rimi Baltic i Estland 67 (52) anställda med funktionsnedsättning i butik. Rimi Baltic i Lettland har 126 (103) anställda med funktionsnedsättning, vilket är 3 (2) procent av företagets hela personalstyrka. Rimi Baltic i Litauen samarbetar med föreningen för personer med funktionsnedsättning för att öka integrationen på arbetsplatserna. I dag arbetar 119 (94) personer med funktionsnedsättning i företaget, vilket är mer än 4 (4) procent av det totala antalet anställda.

Arbetsgivarvarumärke viktigt vid rekrytering

ICA Gruppen strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats för såväl befintliga som framtida medarbetare. Därför är det viktigt att etablera ICA Gruppen som ett starkt arbetsgivarvarumärke, både internt och externt. Koncernen arbetar aktivt med att attrahera nya talanger, men också med att uppmuntra till intern rörlighet. Kompetenta och engagerade medarbetare är ICAs nyckel till framgång. Ambitionen är att vara en arbetsplats där människor kan utvecklas tillsammans. ICA Gruppen vill attrahera, utveckla och behålla medarbetare med passion för ICA Gruppens kunder, vision och värderingar. ICA Gruppen ska ha en arbetsmiljö som stimulerar kreativitet och initiativ, ICA ska vara en plats där människor vill arbeta, bidra och utvecklas. En arbetsplats där människor kan växa.

När det gäller externa målgrupper för framtida rekrytering är insatserna främst riktade mot ungdomar, universitetsstuderande och unga människor i karriären. Under 2014 kommer ungdomsmålgruppen att vara i fokus. ICA, koncernen och butikerna, har cirka 25 000 anställda under 25 år, och ambitionen är att dessa personer ska utvecklas och stanna inom koncernen och butikerna.

Omsättningshastigheten på medarbetare är högre i Norge och i de baltiska länderna än i Sverige, och förklaras av att dessa verksamheter inkluderar butiksanställda. Rimi Baltic har generellt sett en hög personalomsättning, cirka 50 procent i butik, något som gäller hela branschen i de baltiska staterna. Skälen till detta är bland annat att det ses som ett lågstatusyrke med låg lönenivå som även påverkas av bristande ledarskap. Arbete med att förbättra detta, framför allt när det gäller ledarskapsfrågor, pågår i Rimi Baltic.

Förebyggande åtgärder för god hälsa och arbetsmiljö

Att utveckla medarbetarna är ett koncernstrategiskt mål, vilket gör hälsa till en långsiktigt viktig fråga. Människor som mår bra i vardagen presterar bättre och kan hjälpa ICA att fortsätta utvecklas som företag. ICA Gruppen vill ge alla medarbetare möjligheten till ett hållbart arbetsliv.

Förebyggande friskvård ger ICA-koncernens ledare verktyg för att arbeta effektivt med sina team. Det öppnar också för en dialog om hur medarbetaren själv kan bidra till sin egen hälsa och sitt välmående. ICA Gruppen arbetar med tidig rehabilitering och förebygger sjukdom och olycksfall för att göra ICA-koncernen till ett hälsosamt företag.

Ett steg i det arbetet är ”Hållbar hälsa”, ett hälsostrategiprogram för ICAs svenska verksamheter. I oktober lanserades Hälsoportalen i Sverige, där ett brett utbud av ICA-gemensamma friskvårdsaktiviteter samlas. Under 2013 genomfördes också en testpilot där medarbetare fick genomföra momenten i En Svensk Klassiker. Testet föll mycket väl ut och ICA har därför beslutat att erbjuda ICA-klassikern till alla medarbetare i ICA Sverige.

Sjukfrånvaron inom koncernen ligger på en relativt jämn nivå. Högst frånvarofrekvens har ICA Norge, där ICA i flera år arbetat intensivt för att vända ett negativt finansiellt resultat, vilket påverkar arbetsmiljön.

ICA Gruppen arbetar för att förhindra olyckor och skapa en säker arbetsmiljö. Under året har arbete pågått i Sverige med att ta fram ett webbaserat incidenthanteringssystem. Systemet ska underlätta rapportering och hantering av incidenter för att stödja ICAs arbete för ännu tryggare arbetsplatser. Systemet togs i bruk i februari 2014. 

I Sverige, Norge och de baltiska länderna utbildas butiksmedarbetare i brandkunskap, första hjälpen och i hur man förebygger rån och undviker hotfulla situationer. Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet, som bland annat sker i olika samverkansprojekt i butikernas närområden med andra handlare, myndigheter, kommuner och skolor.

ICA Sverige stöttar ICA-handlare på flera sätt. Alla medarbetare kan utan kostnad genomgå den interaktiva webbutbildningen Säkerhet i butik. Dessutom rekommenderas alla butiker att genomföra ett 13-punktsprogram för att förhindra hot, våld och rån. ICA Sverige har även genomfört riskbesiktningar för att förebygga skador och erbjuder via samarbetspartner uppföljning efter rån, brand och inbrott. I Sverige finns ett koordineringscentrum, ICA Säkerhetscenter, som bistår med resurser och krisstöd dygnet runt om en ICA-butik utsätts för brott.

Under 2013 har det totalt begåtts 24 (23) rån i svenska ICA-butiker.

Samhällsengagemang på arbetstid

Samhällsansvar är viktigt för ICA Gruppen, och koncernen erbjuder en möjlighet för medarbetarna i Sverige att arbeta som volontärer på arbetstid genom den interna Volontärportalen. Uppdragen riktas till barn, ungdomar och kvinnor och sker i samarbete med olika frivilligorganisationer, bland annat Röda Korset.

Ett liknande initiativ finns i Baltikum, där medarbetarna ges möjlighet att arbeta i team för att bistå i olika volontärprojekt.


Antal årsmedarbetare*      
  2013 2012 2011
Sverige 9 460 9 237 8 568
Norge 3 902 4 667 5 450
Finland 74 74 76
Baltiska länderna 8 248 8 078 7 776
Hongkong 98 76 73
Totalt 21 782 22 132 21 943
*Antal årsmedarbetare presenteras som om ICA AB hade ingått i ICA Gruppen sedan 2011.
Personalomsättning*, %      
  2013 2012 2011
ICA AB 13 7 10
ICA Banken 6 4 7
ICA Fastigheter 16 7 17
ICA Sverige 9 10 12
ICA Norge 26 25 18
Rimi Baltic 52 52 46
ICA 34 31 27
*Omfattar alla bolag inom ICA Gruppen, utom portföljbolagen.

Sjukfrånvaro*, %      
  2013 2012 2011
ICA AB 2,5 2,1 2
ICA Banken 3 3 3,4
ICA Fastigheter 3 1,3 2,6
ICA Sverige 5 5,2 5
ICA Norge 7,9 7,3 6,2
Rimi Baltic 4,7 4,8 4,3
ICA  5,3 4,9 4,9
*Omfattar alla bolag inom ICA Gruppen, utom portföljbolagen. 
Antal butiksrån      
  2013 2012 2011
ICA Sverige 24 23 32
ICA Norge  1 4 3
Rimi Baltic 0 0 0

Anställning per typ, region och kön, ICA*, antal
  Män Kvinnor Totalt
Sverige      
  Tillsvidare 4 685 4 590 9 275
  Tillfällig 710 1 395 2 105
  Konsulter     647
Norge      
  Tillsvidare 2 729 3 830 6 559
  Tillfällig 71 43 114
  Konsulter     27
Baltikum      
  Tillsvidare 1 401 8 222 9 623
  Tillfällig 68 402 470
  Konsulter      
Totalt ICA      
  Tillsvidare 8 815 16 642 25 457
  Tillfällig 849 1 840 2 689
  Konsulter     1 144
*Omfattar alla bolag inom ICA Gruppen, utom portföljbolagen.
Könsfördelning, ledande position, ICA*, %
  
* Omfattar alla bolag inom ICA Gruppen, utom portföljbolagen.

Andel anställda per åldersgrupp, ICA*, %
  
* Omfattar alla bolag inom ICA Gruppen, utom portföljbolagen.
Könsfördelning totalt, ICA*, %
  
* Omfattar alla bolag inom ICA Gruppen, utom portföljbolagen.