Ny koncern med lång historia

ICA Gruppen är en ny koncern sedan 2013 men precis som tidigare utgörs kärnan av dagligvaruhandel. All verksamhet ska kunna utvecklas på sina egna meriter och samtidigt stödja kärnverksamheten.

Genom bättre märkning och information ska ICA stödja kunderna att göra hållbara val.

Hösten 2012 meddelade nederländska Ahold att de avsåg att utvärdera sin ägarandel i ICA AB. I februari 2013 träffade Hakon Invest (noterat på NASDAQ OMX Stockholm) och Ahold en överenskommelse om att Hakon Invest skulle förvärva Aholds aktier. Hakon Invest blev därmed ensam ägare till ICA.

Redan innan förvärvet var ICA det värdemässigt dominerande innehavet i Hakon Invests portfölj. Under 2013 slogs de operativa verksamheterna i ICA och Hakon Invest samman, och för att tydligare spegla verksamhetens fokus och framtida inriktning bytte Hakon Invest i maj 2013 namn till ICA Gruppen.

Genom samverkan och fortsatt utveckling av ömsesidigt stödjande verksamheter strävar ICA Gruppen efter att befästa den ledande marknadspositionen inom dagligvaror, stärka förtroendet bland kunderna ytterligare och samtidigt skapa en stabil plattform för fortsatt lönsamhet och tillväxt.

Hakon Swenson startar Hakonbolaget som är ursprunget till dagens ICA. Kärnan i idén var redan då att låta enskilda handlare med egna butiker gå samman i inköpscentraler för att genom gemensamma inköp, och andra samarbeten uppnå samma stordriftsfördelar som kedjeföretag.
 
ICA AB bildas utifrån de inköpscentraler som under 1920- och 1930-talet följt Hakon Swensons idé.
ICA-handlarnas Förbund bildas.
Inköpscentralerna inom ICA AB enas om en gemensam ICA-symbol – dagens ICA-logotype. Idag är ICA-logotypen ett av Sveriges mest kända varumärken.
 
ICA blir marknadsledande. ICA-handlarnas framgångar under 60-, 70- och 80-talen berodde bland annat på att det byggdes en mängd nya bostadsområden där ICA kunde etablera butiker.
 
Inköpscentralerna byter namn till ICA AB. ICA-handlarnas Förbund blir huvudägare i ICA AB.
ICA Handlarnas AB och norska Hakon Gruppen AS går samman under ett moderbolag – ICA AB. ICA Förbundet, som äger ICA Handlarnas AB, blir största ägare i moderbolaget, men även Canica AS, som äger Hakon Gruppen AS, blir en betydande ägare.  
Avtalet med Royal Ahold slutförs. Vid utgången av 2000 ägs moderbolaget ICA Ahold AB till 30 procent av ICA Förbundet Invest, till 20 procent av norska Canica AS och till 50 procent av Royal Ahold. Hakon Invest bildas under namnet ICA Förbundet Invest AB.
 
ICA Banken startar sin verksamhet.
Under 2004 säljer Canica sin andel i ICA och ICA-förbundet Invest äger därefter 40 procent.
ICA och Kesko bildar Rimi Baltic AB som ett joint venture. ICA Förbundet Invest AB byter namn till Hakon Invest AB. Hakon Invest-aktien noteras på Stockholmsbörsen.  
ICA förvärvar Keskos andel i Rimi Baltic AB med varumärkena Rimi Hypermarket, Rimi Supermarket, Säästumarket och Supernetto.
Konverteringen till nya röda Rimi inleds i Norge.
ICA startar Cura apoteket och ICA To Go.
ICA Banken breddar sina tjänster och erbjuder även fondsparpaket. ICA Norge avyttrar norska ICA Maxi-butiker.
Hakon Invest förvärvar Aholds ägarandel i ICA och koncernen byter namn till ICA Gruppen.