Det här är ICA Gruppen

Med 2 100 egna och handlarägda dagligvarubutiker på fem geografiska marknader är ICA Gruppen ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Kärnan i verksamheten är handel med dagligvaror. Övrig verksamhet bedrivs inom ICA Banken, ICA Fastigheter samt inom ett antal hel- eller delägda portföljbolag.

I ICA Gruppen kombineras entreprenörskap med stordrift och mångfald, och lokal anpassning med storskalighet och effektivitet. Genom samverkan och utveckling av ömsesidigt stödjande verksamheter har ICA Gruppen kunnat bygga upp kundförtroende, god lönsamhet och en ledande marknadsposition.

År 2013 omsatte ICA Gruppen cirka 100 miljarder kronor och hade över 21 000 anställda i framför allt Sverige, Norge och Baltikum. Cirka 50 000 personer arbetar inom ICA, på kontor, inom logistik eller i någon av ICAs egna eller handlarägda butiker. 

ICA Gruppens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm inom segmentet large cap. Största ägare var i slutet av året ICA-handlarnas Förbund.

Nyckeltal, proforma*    
 Koncernen 2013 2012
Nettoomsättning, Mkr 99 456 99 602
Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter, Mkr 3 004 2 715
Rörelseresultat (EBIT), Mkr 2 547 2 607
Resultat före skatt, Mkr 1 919 2 091
Årets resultat, Mkr 1 424 312
Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 3,0 2,7
Rörelsemarginal, % 2,6 2,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,1 7,0
Avkastning på eget kapital, % 6,0 1,1
Resultat per stamaktie, kr 7,05 1,65
Resultat per C-aktie, kr 7,05 1,65
Utdelning per stamaktie, kr 8,0 0
*Se ordlista.    

 

Ledande inom dagligvaruhandel

ICA Gruppen är en av Nordens största aktörer inom dagligvaruhandel. I slutet av 2013 uppgick antalet hel- eller handlarägda dagligvarubutiker till 2 127. Av dessa var 1 321 belägna i Sverige, 571 i Norge och 235 i de baltiska länderna.

Banken med de mest nöjda kunderna

ICA Banken fyller flera viktiga uppgifter. Utöver att tillhandahålla användarvänliga banktjänster bidrar ICA Banken till att stärka lojaliteten till ICA-butikerna och samtidigt sänka kostnaden för de finansiella flödena i ICA-systemet.

Nordens största fastighetsbolag med fokus på detaljhandel

ICA Fastigheter är ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra koncernens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser i Sverige och Norge.

Portföljbolagen

ICA Gruppen äger, helt eller delvis, ett förlag och fyra detaljhandelsbolag. Efter utvärderingen av portföljbolagen som gjordes 2013 beslutades att Forma, Kjell & Company och Cervera kommer att avyttras, medan Hemtex och inkClub bedöms ha förutsättningar att bidra till kärnverksamheten och därmed behålls.

2013 i sammandrag

 • Hakon Invest förvärvar Aholds aktier i ICA AB.
 • Hakon Invest byter namn till ICA Gruppen.
 • Ny koncernledning utses.
 • Norska konkurrensmyndigheten inför tillfälligt stopp för samarbete med Norgesgruppen. Ansvarigt departement säger temporärt ja till gemensamma inköp i avvaktan på slutligt beslut.
 • ICA Gruppen genomför nyemission om 5 miljarder kronor.
 • Beslut om utbyggnad av lagret i Helsingborg.
 • ICA Gruppen emitterar obligationer.
 • Norska konkurrensmyndigheten förlänger tillfälligt stopp för samarbete.
 • ICA Sverige beslutar om expansion av ICA To Go.
 • ICA Fastigheter slutför förvärv av lagerfastighet i Helsingborg.
 • Utvärdering och beslut av portföljbolag och ny non-food-strategi.
 • ICA Banken utsedd till Sveriges bästa privatbank.
 • ICA Fastigheter emitterar preferensaktier.
 • Nya finansiella mål presenteras.

Viktiga händelser efter årets utgång

 • ICA Gruppen tecknade avtal om att refinansiera de sista utestående brygglånen med annan skuldfinansiering. Därmed är samtliga brygglån som togs i samband med förvärvet av resterande aktier i ICA AB refinansierade.
 • Den norska konkurrensmyndigheten meddelade i ett förhandsbesked att de inte kommer att godkänna samarbetet med Norgesgruppen. I skrivande stund pågår en genomgång av beskedet och vilka konsekvenser det kan komma att få för verksamheten i Norge.

 Utfall 2013

  
 • I Sverige växte ICA Gruppen snabbare än marknaden totalt. Rimi Baltic hade en tillväxttakt som var något lägre än marknaden. I Norge var tillväxten lägre än marknaden.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till cirka tre miljarder kronor, motsvarande en ökning av rörelsemarginalen till tre procent.
 • Nettoskulden uppgick till 2,1 gånger EBITDA.
 • Föreslagen utdelning: 68 procent av årets resultat.
 • Minskad direkt klimatpåverkan med 18 procent jämfört med 2006.
 • 77 procent av ICAs leverantörer av egna varor i högriskländer är socialt reviderade.
 • 59 procent av ICAs livsmedelsleverantörer av egna varor är kvalitetscertifierade.