Mål och strategi

Värderingar

Enkelhet, entreprenörskap och engagemang

VISION

Vi ska göra varje dag lite enklare.

MISSION

Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider.

STRATEGISKA TEMAN

Stärka kundlojaliteten och varumärkespositionen

Stärka och bredda vårt kunderbjudande

Utveckla och bredda våra säljkanaler

Förenkla vår verksamhet

Engagera och utveckla våra medarbetare

Vara ledande inom ansvarsfullt företagande

FINANSIELLA MÅL

Växa snabbare än marknaden

Rörelsemarginal om minst 4 procent

Avkastning på sysselsatt kapital om 9 procent

Nettoskuld/EBITDA <2,0 

Utdelning om 50 procent av årets resultat

HÅLLBARHETSMÅL

Minska klimatpåverkan med 30 procent till 2020

Alla leverantörer i högriskländer ska ha genomgått social revision

80 procent av livsmedels- leverantörer ska vara kvalitetscertifierade

MED ICAs Goda Affärer MENAS ATT ICA SKA: 

Drivas med lönsamhet och god etik

Lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov

Värna om mångfald och utveckling bland medarbetarna

Ha en öppen dialog internt och med omvärlden

Säkerställa kvalitet och trygga produkter

Främja hälsa och goda matvanor

Verka för en god miljö med hållbar utveckling

ICA Gruppens vision är att göra varje dag lite enklare. Det övergripande målet är att befästa positionen som det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. Koncernstrategin sätter ramar och prioriteringar för alla de åtgärder som ska säkra ställningen på lång sikt.

ICA Gruppens strategi utgår från koncernens gemensamma styrkor och en omfattande förståelse för såväl omvärld som marknad. Den består av sex långsiktiga strategiska teman som sätter riktningen för all verksamhet som bedrivs inom ICA Gruppen. Genom gemensamma och övergripande strategiska teman blir det lättare för såväl verksamheten som medarbetare att prioritera ur ett helhetsperspektiv.

Utöver de mer långsiktiga temana identifieras varje år ett antal mer kortsiktiga gemensamma prioriteringar, vilka målsätts och bryts ner i bolagsspecifika aktiviteter som sedan följs upp kvartalsvis. Dessa prioriteringar, som är kritiska för ICA Gruppens strategi, underlättar också samarbete och tillvaratagande av synergier mellan olika verksamheter inom ICA Gruppen.

På ICA går medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang hand i hand med långsiktig lönsamhet. ICAs kunder och andra parter ska känna trygghet och förtroende för ICA och den verksamhet ICA bedriver. ICAs Goda Affärer beskriver ICAs syn på etik och samhällsansvar.


Strategiska teman och prioriteringar

ICA Gruppen ska på samtliga marknader värna och fortsätta bygga sina starka varumärken och förstärka kundernas lojalitet genom effektiva och välriktade marknadssatsningar och beslut. De viktigaste varumärkena är ICA och Rimi. ICA Gruppen arbetar med att ytterligare definiera och utveckla de löften som är kopplade till varumärkena. Kundlojalitetsprogrammen är en viktig del i ICA Gruppens erbjudande och skapar mervärden för såväl kunder som för koncernen. Hittills har framgångsrika lojalitetsprogram använts i Sverige och Baltikum, där kunderna bland annat får unika erbjudanden baserade på individuella köpbeteenden.

Strategiska prioriteringar

2013
Vända utvecklingen i Norge
2014
Vända utvecklingen i Norge
Utveckla och nyttja ledande lojalitetsprogrvam (CRM)

Koncernens mål är att öka försäljningen genom ett starkt utbud av nya produkter och tjänster. Bland annat kommer ICA Gruppen att satsa mer på färskvaror och apoteksvaror samt överlag säkra konkurrenskraftiga priser i alla länder, vilket är en förutsättning för ett starkt kunderbjudande. Egna märkesvaror är också ett satsningsområde som ger kunderna ökat värde och bidrar till ett unikt sortiment.

2013
Öka försäljningsandelen och lönsam­heten inom egna märkesvaror (EMV)  
Säkra konkurrenskraftiga priser och förbättra kundernas prisuppfattning  
Utveckla portföljstrategi  

2014
Stärka egna märkesvaror (EMV)
Säkra konkurrenskraftiga priser och prisuppfattning
Genomföra portfölj- och non-foodstrategin

ICA Gruppen strävar efter att fortsätta öka butikstillväxten och säkra ett välanpassat butiksnät. Utifrån kundernas behov och tillsammans med handlarna ska butiksformaten fortsätta att utvecklas. ICA Gruppen ska dessutom sträva efter att skapa merförsäljning genom att utveckla och integrera kompletterande försäljningskanaler. Att bli ledande inom e-handel kommer att vara en av de kritiska framgångsfaktorerna för koncernen. ICAs butiksnät ska kontinuerligt förnyas och utvecklas med särskilt fokus på de geografiska områden där ICA är underrepresenterade.

2013
Bli ledande inom digital försäljning
Öka tillväxten i butiksverksam­heten i Sverige och Baltikum  

2014
Skapa en ledande position inom e-handel
Stärka butiksnätet (huvudfokus på Cura, Litauen och storstadsområden i Sverige)

ICA Gruppen ska bli bättre på att definiera och tillvarata de synergier som finns i koncernen samt att arbeta för en ökad effektivitet och ett förhållningssätt som bygger på ständig förbättring. Exempelvis finns inom området Sortiment & Inköp betydande synergimöjligheter, inte minst vad gäller utveckling av egna märkesvaror och samordning av inköp.

2013
Samarbeta för att realisera synergier mellan dotterbolagen  
Säkerställa en effektiv verksamhet med fokus på logistikkedjan  

2014
Utnyttja inköpssynergier

Ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam syn på grundläggande värderingar ökar tydligheten mot kund och attraktionskraften bland såväl nuvarande som framtida medarbetare. Det gör det lättare att fatta rätt beslut och ökar därigenom den interna effektiviteten. 2013 lanserade ICA Gruppen de gemensamma värderingarna; enkelhet, entreprenörskap och engagemang. Värderingarna ska fungera som en inre kompass och ledstjärnor i vardagen. Fokus framåt kommer att ligga på införandet av dessa, både på kontor och i butik.

2013
Utveckla gemensamma värderingar  

2014
Införa ICAs gemensamma värderingar

ICA Gruppen ska vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Hållbarhetsarbetet ska genomsyra allt koncernen gör, skapa tydliga resultat och säkra en hållbar värdekedja från produktion till butik. Målet är att kontinuerligt höja ambitionen genom att gå före i viktiga frågor kring exempelvis produktionsvillkor, ursprungsmärkning, hälsosamma produkter, miljöpåverkan, matsäkerhet samt en successiv minskning av koldioxidutsläpp. Genom att göra det vill ICA Gruppen inspirera andra aktörer samtidigt som det också stärker ICA Gruppen som aktör på livsmedelsmarknaden och skapar värde för såväl samhället i stort som för kunderna.

2014
Stödja kundernas hållbara val

Kommentar

Under 2013 har ICA Gruppen framgångsrikt arbetat i enlighet med koncernstrategin och de nio strategiska prioriteringar som valdes ut. Dessa målsattes och har följts upp kvartalsvis för att säkerställa högt fokus och transparens. ICA Gruppen har levererat i linje med, eller över målsättningen, för alla prioriteringar med undantag för vändningen i Norge. ICA Norge ingick i januari 2013 ett samarbetsavtal med Norgesgruppen inom inköp och logistik i syfte att skapa en konkurrenskraftig kostnadsposition. Konkurrensmyndigheten har i februari 2014 lämnat ett förhandsbesked om att man har för avsikt att stoppa samarbetet.

Att bli ledande inom digital försäljning är ett långsiktigt arbete vilket fortlöpte enligt plan under 2013 och är en av ICA Gruppens tio utvalda prioriteringar för 2014. Dessa prioriteringar anses vara kritiska för ICA Gruppens strategi och kommer att underlätta samarbete och synergier inom koncernen för de utvalda områdena. Majoriteten av prioriteringarna från 2013 kvarstår med smärre justeringar, medan tre är nya. De nya utvalda prioriteringarna är ”Utveckla och nyttja ledande lojalitetsprogram (CRM)”, ”Utnyttja inköpssynergier” och ”Stödja kundernas hållbara val”.

Lojalitetsprogram och CRM är ett viktigt område för ICA Gruppens alla marknader. Startpunkterna varierar, men alla länder har ambitiösa planer för att ytterligare förbättra sitt arbete med kundlojalitet. Vidare har ICA Gruppen en stor inköpsvolym och det finns goda möjligheter till synergier tvärs landsgränserna inom ett flertal områden.

Vad gäller ICA Gruppens hållbarhetsarbete så har koncernen under de senaste åren arbetat framgångsrikt med att säkra värdekedjan ur ett hållbarhetsperspektiv. Under 2014 kommer fokus att ligga på att förenkla hållbara val för kunderna, både genom utbud och information.


Mål och utfall

Finansiella mål   

 

ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med en tydlig strategi för lönsam tillväxt. Koncernens finansiella mål ska säkerställa att ICA Gruppen långsiktigt skapar värde för aktieägarna och spegla koncernens inriktning mot den stabila dagligvaruhandeln.

Styrelsen för ICA Gruppen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål för koncernen:

 

Målet är att på varje enskild marknad öka omsättningen snabbare än totalmarknaden. För att lyckas med detta kommer butiksnätet fortsätta att utvecklas och expandera. Särskilt fokus kommer att ligga på tillväxtområden såsom svenska storstäder och Baltikum, samt utveckling av kompletterande digitala säljkanaler. Målet avser främst ICA Gruppens detaljhandelsverksamheter.

Utfall:
I Sverige
växte ICA Gruppen snabbare än marknaden totalt. Rimi Baltic hade en tillväxttakt som var något lägre än marknaden. I Norge var tillväxten lägre än marknaden.

Med fortsatt fokus på starka varumärken, intern effektivitet, kundlojalitetsprogram och en allt högre andel egna märkesvaror ska ICA Gruppen öka lönsamheten. Målet avser rörelseresultat exklusive engångsposter och gäller för koncernen som helhet.

Utfall:

Totalt ökade rörelsemarginalen exklusive engångsposter under 2013 till 3 procent (2,7).

Avkastning på sysselsatt kapital definieras som rörelseresultat plus finansiella intäkter, exklusive effekter av förvärv, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital (eget kapital plus räntebärande skulder). ICA Bankens verksamhet är helt exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkning. Det är ett nyckeltal som visar avkastningen, oavsett finansiering, på det kapital som koncernen använder.

Utfall:

Under helåret 2013 uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 6,1 procent. Koncernens sysselsatta kapital har under året ökat från 10 miljarder kronor till 50 miljarder kronor, som en följd av förvärvet av resterande aktier i ICA AB.

Nettoskuldsättningen definieras som koncernens räntebärande skulder, exklusive pensioner och ICA Banken samt likvida medel, i relation till rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA. Målet är att nettoskulden ska ha minskat till 2 gånger EBITDA vid utgången av september 2014, då finansieringen av förvärvet av ICA AB ska vara slutförd och brygglånen ersatta med annan långfristig finansiering.

Utfall:

Per den 31 december 2013 uppgick ICA Gruppens nettoskuld till 9,2 miljarder kronor, motsvarande 2,1 gånger EBITDA proforma.

Utdelningsmålet är satt med sikte från och med 2016 då nuvarande C-aktier konverterats till stamaktier och således fler aktier äger rätt till utdelning. Styrelsen eftersträvar en god och stabil utdelning som långsiktigt speglar ICA Gruppens stabila intjäning i dagligvaruhandeln.

Utfall:

Styrelsen för ICA Gruppen föreslår en utdelning om 951 Mkr, motsvarande 8 kronor per stamaktie för verksamhetsåret 2013. Den föreslagna utdelningen utgör 68 procent av årets resultat.

Hållbarhetsmål   

 

ICA Gruppens hållbarhetsarbete är en strategisk prioritet och integrerat i koncernens alla verksamheter.

För att följa upp hållbarhetsarbetet finns tre övergripande hållbarhetsmål:

 

 

 

Med ICAs direkta klimatpåverkan avses drift av butik och lager, godstransporter mellan lager och butiker samt tjänsteresor. Klimatpåverkan från sortimentet är ej inkluderat.

Utfall:

Sedan 2006 har ICAs direkta utsläpp av växthusgaser minskat med 18 procent (13), till största delen tack vare ett långsiktigt arbete med ett flertal åtgärder inom energi, köldmedia, transporter och tjänsteresor. Jämfört med 2012 har ICAs direkta utsläpp av växthusgaser minskat med 5 procent under 2013. Under året har användningen av förnybar el i de svenska butikerna ökat samtidigt som ICA har genomfört åtgärder för mer energieffektiv drift av butiker på samtliga marknader. Bland annat genom att sätta lock och dörrar på kylar och frysar. Inom logistikverksamheten har ett flertal åtgärder bidragit till de minskade utsläppen, bland annat att samtliga transportörer i Sverige rapporterar faktisk transportdata, något som tidigare schablonberäknades. Ett ökat antal transporter i Sverige genomförs med bilar som använder alternativa bränslen, även detta bidrar till minskade utsläpp. Övergång till köldmedia med mindre klimatpåverkan i Baltikum har också bidragit till de minskade utsläppen.

Med egna varor menas i huvudsak egna märkesvaror. Länder med hög risknivå definieras i enlighet med FN:s utvecklingsprogram Human Development Index och Economic Security Index (UNDP).

Utfall:

I slutet av 2013 var 77 procent (74) av de produktionsenheter, fabriker, farmer och packhus som ligger i högriskländer och som tillverkar ICAs egna varor socialt reviderade. Totalt sett minskade antalet leverantörer i högriskländer under året som ett resultat av bland annat konsoliderade volymer för koncernen samt en kontinuerlig översyn av leverantörsbasen. Inom frukt, grönsaker och blommor ökade dock antalet leverantörer som en direkt orsak av ICA Sveriges hälsosatsning, andelen socialt reviderade leverantörer av frukt, grönsaker och blommor har dock ökat i än högre grad. Ytterligare insatser behövs under de kommande åren för att stödja leverantörerna i arbetet med att säkerställa att produktionen sker på ett godtagbart sätt vad gäller mänskliga rättigheter.

80 procent av livsmedelsleverantörer till ICAs egna varor ska vara certifierade i enlighet med GFSI (Global Food Safety Initative). Med egna varor menas i huvudsak egna märkesvaror.

Utfall:

I slutet av 2013 var 59 procent (57) av ICAs leverantörer av egna varor certifierade i enlighet med GFSI.  Under året har antalet leverantörer ökat, vilket resulterar i ett ökat arbete att säkerställa att alla uppdaterade certifikat finns registrerade i ICAs system för uppföljning. När det gäller frukt och grönt arbetar ICA även med lokala leverantörer som har en tredjepartsstandard som inte är GFSI-godkänd, detta påverkar det totala utfallet mot måltalet.