Verksamhet

Med fokus på dagligvaror

I centrum för ICA Gruppens verksamhet står dagligvaruhandeln där dagligvaru­butikerna är navet i verksamheten. Runt butikerna har en rad verksamheter byggts upp, vilka var för sig såväl som i samverkan bidrar till ett attraktivt kund­erbjudande och en stabil marknads­position.


Vd har ordet

Bildandet av ICA Gruppen satte i hög utsträckning sin prägel på 2013. När vi nu lägger grunden för någonting nytt gör vi det utifrån visionen om att göra våra kunders vardag lite enklare.

Mål och strategi

ICA Gruppens vision är att göra varje dag lite enklare. Det övergripande målet är att befästa positionen som det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. Koncern­strategin sätter ramar och prioriteringar för alla de åtgärder som ska säkra ställningen på lång sikt.

Affärsmodell

ICA Gruppen AB är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med egna och handlarägda butiker i framför allt Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen.

ICA Sverige

Fler kunder, ökad försäljning och en positiv utveckling inom egna märkesvaror visar att kunderna fortsätter att uppskatta ICA. Tillsammans med en allt effektivare logistik ledde det till ännu ett starkt år för ICA Sverige.

ICA Norge

2013 var ännu ett svagt år för ICA Norge. Huvudfokus under året har legat på att effektivisera organisationen och samtidigt öka försäljningen och kundtrafiken till butikerna.

Rimi Baltic

Till de främsta strategiska prioriteringarna för 2013 hörde att ytterligare stärka varumärket Rimi, öka försäljningen av egna varumärken och fortsätta uppdateringen av butikerna - allt i syfte att skapa ett attraktivare kunderbjudande.

ICA Banken

ICA Banken fortsatte under 2013 att arbeta i enlighet med fastslagen strategi. Kontinuerliga och långsiktiga investeringar i erbjudandet, vidareutveckling av de digitala kanalerna och ett fortsatt fokus på enkelhet gav under året effekt i form av såväl bankmarknadens mest nöjda kunder som förbättrat resultat.

ICA Fastigheter

ICA Fastigheter är ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra koncernens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser i Sverige och Norge.

Portföljbolagen

Utöver verksamheterna inom dagligvaruhandel, ICA Bank och ICA Fastigheter äger ICA Gruppen även, helt eller delvis, ett förlag och fyra detaljhandelsbolag.