Väsentlighetsanalys

ICA gör varje år en väsentlighetsanalys med utgångspunkt i intressentdialogerna, där de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för bolaget identifierats.

ICA använder en så kallad "Heat map" för att identifiera de områden där förväntningar från bolagets intressenter är högst och där inverkan på bolaget är störst. Heat map-dokumentet skapar en bas för ICAs hållbarhetsstrategi som ska ge en gemensam bild av de områden som bör stå i fokus för bolaget.

ICA strävar efter att agera öppet och transparent och med hög etik kring alla frågor i Heat map-dokumentet. Genom att göra så, och genom att vara ledande inom ansvarsfullt företagande, får ICA intressenternas förtroende och når en hög kundnöjdhet.

Policy- och etikkommittén Business Ethics and Policy Committee reviderar Heat map-dokumentet årligen för att utvärdera om områdena som tas upp är relevanta och aktuella, samt att de kopplar till det strategiska och operativa arbetet inom hållbarhet. Utvärderingen bygger på fyra områden där varje fråga utvärderas ur två olika synvinklar; intressentperspektivet och påverkansgrad för ICA.

Intressentperspektiv: Nivån på förväntningar och farhågor för ICAs intressenter, det vill säga om frågan är angelägen.

Påverkan på ICA: Nivån på nuvarande eller potentiell inverkan på ICA, det vill säga ekonomiska konsekvenser, inverkan på varumärkets värde och rykte.