Så styrs ICAs hållbarhetsarbete

Den övergripande strategiska inriktningen av ICAs hållbarhetsarbete fastställs av ICAs högsta ledning, ICA Management Team (IMT) och styrs genom strategisk planering och affärsplaneringsprocesser. Det yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågorna ligger hos ICA Gruppens Vd.

Sedan 2005 har kommittén Business Ethics and Policy Committee (BEPC) bistått IMT. Kommittén föreslår prioriterade hållbarhetsområden och övervakar etiska problem, risker och den allmänna opinionen. ICAs Goda Affärer samt tillhörande policyer och riktlinjer utvärderas och revideras löpande för att de ska behålla effektivitet och förankring i de dagliga verksamheterna. ICA Management Team beslutar om policyer som utarbetats av kommittén. Kommittén fastställer ICAs riktlinjer vid koncensus, uppnås inte koncensus beslutar IMT om riktlinjerna. Business Ethics and Policy Committee är tvärorganisatorisk och leds av chefen för avdelningen Corporate Responsibility i Sverige. En årlig genomgång görs i styrelsen kring ICAs hållbarhetsarbete kopplat till ICAs Goda Affärer. Underlaget innehåller riskanalys, etiska dilemman och djupare utbildning kring särskilt identifierade områden. BEPC förbereder underlaget som presenteras av ICAs CR-chef.

Linjeorganisationen kan lyfta frågeställningar till respektive policyägare, som informerar och involverar kommittén vid behov. Alla medarbetare ansvarar för att följa ICAs Goda Affärer och uppmuntras att rapportera missförhållanden som strider mot ICAs Goda Affärer och tillhörande policyer. Om dessa upptäcks tidigt har ICA större möjligheter att förebygga incidenter och vidta åtgärder. Detta gynnar inte bara ICA som företag utan även medarbetare och andra intressenter. Ett internt system för meddelarskydd för så kallade whistleblowers finns, så att medarbetare som får kännedom om missförhållanden, och inte vill rapportera dem genom de vanliga kanalerna, kan göra det.