Risker och möjligheter med ICAs hållbarhetsarbete

ICAs hållbarhetsarbete medför både risker och möjligheter. Ständiga anpassningar krävs till förändringar i lagstiftningen och växande krav på ökad öppenhet och hållbarhetshänsyn i distributionskedjans alla led.

Om marknadens förväntningar och ICAs egna mål inte infrias på ett tillfredsställande sätt finns en risk att varumärket och ICAs marknadsposition skadas. Bolaget riskerar också sämre kostnadseffektivitet om åtgärder inte vidtas för att exempelvis spara energi och minimera avfall.

Marknadspositionen kan stärkas om ICA bättre än konkurrenterna kan möta kundernas efterfrågan på såväl insyn, kvalitet och mänskliga rättigheter som miljöanpassade och hälsosamma produkter.

Ökad kostnadseffektivitet kan uppnås genom minskad energi- och materialförbrukning i verksamheterna. ICAs möjligheter att verka för en mer hållbar utveckling är i regel störst genom lokal närvaro på respektive marknad och genom att utbilda och informera kunderna.

I enlighet med bolagets värdegrund, ICAs Goda Affärer, integreras hållbarhetsfrågor i den dagliga verksamheten och bidrar till ett ökat fokus i företaget. ICA utvecklar kontinuerligt hållbarhetsarbetet och driver framför allt på i frågor som rör klimatpåverkan, energieffektivitet, vattenanvändning i produktionen, socialt ansvar i värdekedjan, livsmedelssäkerhet, hälsa och välbefinnande samt lokalsamhällets delaktighet.

Under 2009 startade ICA det koncerngemensamma initiativet I Care för att säkerställa att det bolaget säljer följer såväl gällande lagstiftning som ICAs Goda Affärer, med dess krav i fråga om kvalitet, hälsa, miljö och socialt ansvar. Initiativets mål var att utforma verktyg och modeller för att på alla marknader säkra produktflödet, från inköp till logistik och butik. Detta uppnås genom att miljö- och kvalitetscertifiera processerna inom inköp, logistik och butik mot utvalda och etablerade standarder. Initiativet avslutades planenligt 2012 och arbetet med att säkra produktflödet fortgår i respektive ansvarig avdelning. Idag är flera verksamhetsdelar miljö- och kvalitetscertifierade enligt gällande standarder och arbete mot certifiering pågår i de resterande verksamheterna.

Genom att integrera ICAs Goda Affärer i det dagliga arbetet och genom att arbeta med fastställda rutiner och processer för miljöarbetet hanteras potentiella risker för allvarlig miljöpåverkan.

Se även avsnittet Risker och riskhantering.

Risker och möjligheter med klimatförändringar

ICA måste hela tiden anpassa sig till ökad genomlysning av bolaget. Dessutom kan lagstiftningen ändras samtidigt som kraven ökar på hållbarhetstänkande i alla led av varukedjan. I ICAs övergripande riskanalys ingår även bedömning och hantering av risker som är förenade med klimatförändringar.

Förändring   Risker   Möjligheter
Ny lagstiftning   Samhällets växande medvetenhet om klimatförändringar kommer med största säkerhet att resultera i nya lagar och förordningar som i sin tur påverkar ICAs verksamheter, både finansiellt och operativt. ICA bevakar kontinuerligt frågorna för att vara redo till snabb anpassning. Utsläppsbegränsningar för godstransporter, skatter som leder till dyrare fossila bränslen samt samhällets omställning till förnybara energikällor är några viktiga områden.   Utmaningar föder idéer. Klimatdebatten kommer sannolikt att leda fram till hårdare begränsningar av koldioxidutsläpp från transporter. Det ökar behovet av miljöanpassade lösningar. Ny teknik utvecklas också utifrån de nya behoven, vilket ger möjligheter till fler miljöanpassade lösningar. En sannolikt kommande skatt på syntetiska köldmedier kommer till exempel att styra utvecklingen mot mer miljöanpassade alternativ i allt från transporter till kylsystem i butik. Eftersom ICA arbetar med frågan redan idag kan bolagets position på marknaden stärkas om och när nya regler införs.
Fysiska förändringar   De fysiska risker som klimatförändringarna kan medföra – temperaturförändringar, torka, översvämningar etc. – påverkar alla i samhället. För ICA innebär det att tillgång till olika grödor kan förändras i mängd och över tid på grund av ändrade odlingsmönster. Varutransporter kan påverkas om extrema väderförhållanden förändrar framkomligheten. Även nyetableringar riskerar att påverkas, när till exempel risk för översvämningar i vissa lägen måste vägas in i besluten. Minskad tillgång på fossila bränslen utgör också en möjlig risk om ICA inte klarar omställning och anpassning av verksamheterna till förnybara bränslen.   När kundernas efterfrågan på klimat- och miljöanpassade produkter ökar kan ICA också hitta nya affärsmöjligheter. Det kan vara att utveckla nya produkter eller att hitta nya lägen för butiksetablering på gång- och cykelavstånd till bostadsområden. En möjlighet är också att bättre avfallshantering i samhället generellt leder till att butikerna kan få en mer miljöanpassad hantering av sitt avfall. Uppmärksamheten kring matavfallets betydelse för klimatet leder till mer fokus på att hålla svinnet nere. Genom en tidig omställning till förnybara energikällor kan ICA säkerställa att verksamheten kan fortsätta även om tillgången på fossila bränslen skulle minska. Att minska energianvändningen är dessutom ett sätt att spara pengar.
Övriga förändringar   Nya konsumtionsmönster på grund av växande medvetenhet om klimatförändringar kan utgöra en risk, om inte ICA anpassar sig tillräckligt snabbt till kundernas nya krav.   Nöjda kunder är en konkurrensfördel. Genom att föra en god dialog, vara uppfinningsrika och ambitiösa kan relationerna med kunderna förbättras, vilket kan ge ICA ett affärsmässigt försprång.

Så kan ICA påverka

ICA kan påverka olika delar av värdekedjan i olika utsträckning. I alla delar av kedjan finns aktiviteter som ICA kan styra över.

  
  
  
  

ICAs egna butiker

Val av produkter

Val av butiksläge

Val av energikällor

Avfallshantering

Regelbundna egenkontroller

Internutbildning och medarbetarutveckling

ICAs egna lager och transporter

Val av lagerlokaler

Val av energikällor

Avfallshantering

Val av transportvägar

Val av transportsätt

Utbildning i sparsam körning

ICAs centrala ­sortiment

Sortiments­strategi, t ex utbud av mervärdesprodukter som miljömärkt, ekologiskt, etiskt märkt, nyckelhålsmärkt

Produktkvalitets­aspekter

Val av produkter

Inköpta transporter

Val av speditörer

Krav på transport­vägar, transportsätt, drivmedel och ­sparsam körning

Löpande kontroller och uppföljning

Franchisetagare

Till stor del valet av ­produkter

Avtal och samarbeten

Information och lobbying

Leverantörer

Val av leverantörer

Avtal och villkor

Val av produkter

Revisioner av produkt­kvalitet och miljö­påverkan

Fria handlare

Till viss del, valet av produktutbud

Avtal och samarbeten

Dialog och samverkan med intressentgrupper

Kunder

Produkterbjudanden

Lojalitetsprogram

Dialog och samverkan med intressent­grupper

Information och ­lobbying