Makrofaktorer och lokala variationer

Inom detaljhandeln har hållbarhetsfrågor fått allt större betydelse. För dagligvarubranschen innebär det en ökad efterfrågan på etiskt och ekologiskt märkta matvaror, och en större medvetenhet hos kunderna när det gäller matens ursprung och produktionssätt.

ICA Gruppen verkar på fem väldigt olika marknader, vilket innebär skillnader i prioriteringar av hållbarhetsfrågor. För ICA innebär olikheterna såväl utmaningar som möjligheter. Genom att på samma gång ha ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv kan anpassningar göras på de olika marknaderna, i kombination med gemensamma lösningar på koncernnivå. Som en bas för prioriteringarna ligger ICAs Goda Affärer och de tre ledorden transparens, trovärdighet och spårbarhet.

ICAs Goda Affärer med tillhörande policyer är koncerngemensamma och likheterna mellan marknaderna är många. En gemensam nämnare bland kunderna i samtliga länder är intresset för lokalproducerad mat. Dessutom uppskattar kunder på alla ICAs marknader att handlare är öppna och ärliga i hållbarhetsfrågor.

ICA hanterar de utmaningar som finns genom ett strukturerat hållbarhetsarbete i hela värdekedjan och en kvartalsvis rapportering av bolagets hållbarhetsarbete. För ytterligare beskrivning av detta, se Risker och möjligheter.

Omvärldsfaktorer påverkar ICA

ICA måste också anpassa sig efter hur omvärlden förändras. Faktorer som klimatförändringar, en växande befolkning och internationella finanskriser påverkar verksamheten.

Klimatförändringar - Klimatförändringar och överutnyttjande av naturtillgångar medför att många av jordens resurser riskerar att ta slut eller omlokaliseras geografiskt, och det är nödvändigt att hitta alternativ till dagens produkter, produktionsmetoder och inköpsstrukturer. Det ligger i handelns intresse att säkerställa att råvaror och naturresurser finns tillgängliga i framtiden.

Växande befolkning - Enligt FN beräknas världens befolkning öka med en miljard under de kommande tolv åren och nå 8,1 miljarder 2025. De följande 25 åren beräknas ökningen bli ytterligare 1,5 miljarder, vilket innebär att befolkningen i världen förväntas uppgå till 9,6 miljarder 2050.

En global befolkningsökning om 2-3 miljarder de kommande 40 åren innebär en förväntad ökning i efterfrågan på mat om 70 procent enligt UN-Water. Detta ställer också högre krav på naturresurser i form av vatten, mark och energi.

Ökad medvetenhet hos kunder - En ökad medvetenhet hos kunderna kring val av produkter och tjänster ställer högre krav på detaljhandeln. Kunderna är idag mer medvetna om hållbarhetsfrågor, och ställer allt högre krav på spårbarhet och humana villkor i produktionen.

Globalisering - En ökad globalisering innebär större effekter av händelser i andra länder och på andra marknader än den inhemska. De senaste årens internationella finanskriser har påverkat alla världens marknader.

En global marknad ställer också högre krav, exempelvis när det gäller inköp från leverantörer i andra länder. 

Konflikter och orosområden i världen påverkar också dagligvaruhandeln och tillgången på varor.

Lokala variationer mellan marknader

Även om ICAs hållbarhetsarbete vilar på gemensam grund finns lokala variationer på ICAs marknader som påverkar hur arbetet faktiskt bedrivs. Det finns flera förklaringar till detta.

Olika marknader: ICA Sverige är marknadsledare på en mogen marknad, medan ICA Norge arbetar hårt för att vända en långvarig negativ utveckling. Rimi Baltic har en stark position på marknaderna i Estland, Lettland och Litauen, som återhämtat sig snabbt efter tidigare finanskris.

Olika kundbeteenden: Kundernas preferenser kan skilja sig åt. I de baltiska länderna är matpriserna en avgörande fråga, inte minst efter lågkonjunkturen. De svenska konsumenterna är mer intresserade av mervärden som ekologiskt, etiskt, hälsa och ursprung, samtidigt som prisvärdhet fortfarande är viktigt. 

Olika opinionslägen: Olika frågor kan få olika gehör beroende på ländernas lokala opinionslägen. I Sverige är matsvinn, tillsatser och utsläpp av växthusgaser stora frågor. Även i Norge ökar medvetenheten om matavfallsproblemet. Många norrmän intresserar sig för en hälsosam livsstil och näringsrik kost, vilket även är en växande trend i de andra länderna. I de baltiska länderna engagerar genomodifierade livsmedel, lokalproducerad mat och nedskräpning befolkningen.