Intressentdialog

Att föra en kontinuerlig dialog med intressenterna är en väsentlig del i ICAs hållbarhetsarbete.

De viktigaste intressentgrupperna är kunder, medarbetare, ägare, de fria ICA-handlarna i Sverige, franchisetagarna i Norge, leverantörer, myndigheter och ett antal ideella organisationer. Dessa huvudintressenter har sinsemellan olika förväntningar och krav på ICAs hållbarhetsarbete.

Kunder

  
Nyckelfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Klimatförändringar
 • Tillsatser och kemiska ämnen i produkter
 • Miljöanpassat, etiskt och hälsosamt sortiment
 • Hälsosam livsstil
 • Arbetsförhållanden i produktionen
 • Närproducerad mat
 • Matsvinn
Exempel på dialoger/aktiviteter för att hantera dessa frågor
 • Årliga kundundersökningar samt egna kundpaneler
 • Kundkontakter i butiker och genom sociala medier och ICAs Callcenter
 • Information i ICAs kundtidningar och på bolagets webbsidor
 • Skyltmaterial i butik
 • Produktmärkningar, till exempel ekologiskt, miljömärkt, nyckelhålsmärkt och etiskt märkt 
 • Beskrivande produktinformation, till exempel de hängetiketter som finns på ICAs etiskt märkta produkter
 • Aktuellt hälsosortiment, bland annat genom ICA Gott liv och Fri från-sortimentet
 • Lokal anpassning och varierat sortiment i butikerna
 • Uppföljning av krav på arbetsvillkor. 

Medarbetare

  
Nyckelfrågor
 • Möjlighet till kompetens- och karriärutveckling
 • Gott ledarskap
 • Bra arbetsmiljö
 • Mångfald
Exempel på dialoger/aktiviteter för att hantera dessa frågor
 • Årlig medarbetarundersökning
 • Utvecklings- och medarbetarsamtal
 • ICA Skolan och ICAs Goda Affärer
 • Värdebaserat ledarskap, där HR-avdelningen bistår ledarna med coachning, relationsbyggande och medarbetarnas karriärutveckling
 • Förebyggande friskvård, bland annat genom ett hälsostrategiprogram i Sverige.

Ägare

  
Nyckelfrågor
 • Integrerat och strategiskt hållbarhetsarbete
 • Övervakning av etiska frågor och ansvarfullt agerande i värdekedjan
 • Livsmedelssäkerhet
 • Långsiktig lönsamhet
Exempel på dialoger/aktiviteter för att hantera dessa frågor
 • Årlig styrelseuppföljning av styrning, hållbarhetsrisker och möjligheter
 • Möten och rapportering om gemensamma hållbarhetsfrågor
 • Svar på investerares enkäter
 • Kontinuerlig samordning och uppföljning av till exempel nyckeltal.

Handlare, franchisetagare

  
Nyckelfrågor
 • Miljöledning
 • Kvalitetsledning
 • Livsmedelssäkerhet
 • Energieffektivitet i butikerna  
 • Matavfall
 • Mervärdesprodukter, exempelvis ekologiskt, miljömärkt och etiskt märkt
Exempel på dialoger/aktiviteter för att hantera dessa frågor
 • Kvalitetscoacher som besöker och bistår butikerna vid införandet av Svensk standard för livsmedelshantering i butik och ICA-handlare för miljön. En årlig revision mot Svensk Standard för livsmedelshantering i butik
 • Minska energiförbrukningen i butikerna genom att tillhandahålla verktyg, lösningar och idéer för nya och befintliga butiker
 • Informations- och utbildningsaktiviteter med kvalitetscoacher, butiksintranät etc
 • Daglig kontakt med butikerna via ICAs Callcenter och försäljningsledare  
 • Tidningen ICAs Goda Affärer som behandlar hållbarhetsfrågor
 • Utbildningar för butiksmedarbetare via ICA Skolan
 • Fortsatt arbete med att utveckla sortimentet av ekologiska, miljömärkta och etiskt märkta produkter.

Leverantörer

  
Nyckelfrågor
 • Ansvarsfulla inköp och socialt ansvar
 • Livsmedelssäkerhet
 • Lokala inköp
 • Klimatpåverkan
Exempel på dialoger/aktiviteter för att hantera dessa frågor
 • Leverantörsrevisioner inom kvalitet, miljö och socialt ansvar
 • Utbildningar i socialt ansvar och miljöfrågor
 • Aktiviteter och hjälpmedel för att stödja lokala företagare, som webbaserade verktyg för ICAs butiker i Sverige med en förteckning över godkända lokala producenter
 • Leverantörskontakter via ICAs Callcenter
 • Intressentdialoger på olika teman. Under 2013 behandlades villkoren för bärplockare i svenska skogar.

Myndigheter

  
Nyckelfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Produktsäkerhet
 • Folkhälsa
 • Miljö och klimatförändringar
Exempel på dialoger/aktiviteter för att hantera dessa frågor
 • Möten med myndigheter, forskare och politiker, till exempel under Almedalsveckan
 • Svar på remisser
 • Tillsynsinspektioner
 • Deltagande i regeringens samrådsgrupper för att främja svenska företags arbete med hållbarhet och hälsa
 • Medverkan i seminarier och föreläsningar
 • Intressentdialoger på olika teman. Under 2013 behandlades villkoren för bärplockare i svenska skogar.
Intresseorganisationer   
Nyckelfrågor
 • Hållbart fiske
 • Ansvarsfulla inköp och socialt ansvar
 • Klimatförändringar
 • Hållbart producerad palmolja och soja
 • Djuromsorg
 • Tillsatser
Exempel på dialoger/aktiviteter för att hantera dessa frågor
 • Löpande möten med samarbetspartner och andra organisationer
 • Intresseorganisationer som samtalspartner
 • Deltagande i bransch- eller intressesammanslutningar, ex. BSCI, GSCP och ETI
 • ICAs engagemang i Global Compact, Caring for Climate, Global Social Compliance Program, etc
 • Intressentdialoger på olika teman. Under 2013 behandlades villkoren för bärplockare i svenska skogar
 • Aktiviteter för ett hållbart sortiment, ex. etiskt- ekologiskt- och miljömärkta produkter samt hållbart producerad palmolja och kakao
 • Insatser för ökat djurskydd.