Hållbarhetsstrategi

ICAs koncernstrategi består av sex långsiktiga strategiska teman, som tillsammans utgör grunden för ICA Gruppens alla verksamheter. Ett av dessa teman är att vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Det ska genomsyra allt koncernen gör. En av de tio strategiska prioriteringarna för 2014 är att stödja kundernas hållbara val.

ICA strävar efter att hela tiden höja ambitionen i hållbarhetsarbetet genom att gå före i viktiga frågor inom miljö, kvalitet, hälsa, etisk handel och samhällsengagemang. Det stärker ICA som aktör på livsmedelsmarknaden och förhoppningen är att det även inspirerar andra och skapar värde för samhället i stort och för kunderna.

Under 2012 började ICA publicera externt granskade kvartalsrapporter om hållbarhetsarbetet på koncernnivå. Tanken är att vara transparenta, utveckla det egna hållbarhetsarbetet och samtidigt bidra till positiv förändring i branschen.

På ett operativt plan har ICA kommit långt i sitt arbete mot en hållbarhetssäkrad värdekedja. Förutom lyckade kvalitets- och miljöcertifieringar av de svenska inköps- och logistikprocesserna, är också 342 av totalt 1 321 ICA-butiker certifierade enligt Svensk standard för livsmedelshantering i butik och 180 svenska ICA-butiker är märkta med miljömärket Svanen.

Under 2013 har miljöstödet ICA-handlare för miljön lanserats i Sverige. Syftet är att stötta butikerna i att minska deras miljöpåverkan. Under året implementerade 23 svenska ICA-butiker ICA-handlare för miljön. Utöver dessa påbörjade ett 80-tal butiker arbetet med att införa miljöstödet.

Under året klarade inköpsverksamheten i Asien, ICA Global Sourcing, kvalitets- och miljöcertifiering enligt ISO-standarder av inköpsprocesserna och ICAs centrallager i Norge blev kvalitetscertifierat enligt standarden BRC S&D. ICA fortsätter att arbeta mot kvalitets- och miljöcertifiering av inköps- och logistikprocesserna i Norge och Baltikum.