Utgångspunkter

ICA ska vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Utgångspunkterna för bolagets hållbarhetsarbete är de tre ledorden transparens, trovärdighet och spårbarhet samt de sju ståndpunkterna i ICAs Goda Affärer.

Transparens innebär att omvärlden ska kunna ha insyn i ICAs hållbarhetsarbete. För att uppnå detta arbetar ICA kontinuerligt med kommunikation kring vad som har gjorts och vad som återstår att göra inom området, exempelvis genom kvartalsvisa rapporter om hålbarhetsarbetet. Trovärdighet bygger på en medvetenhet hos ICA om bolagets ansvar och möjligheter att påverka, liksom vilka styrkor och svagheter organisationen har inom området. Genom att arbeta med spårbarhet tydliggörs varifrån produkterna kommer, hur de transporterats och lagerhållts, vad de innehåller och hur leverantörerna bedriver sina verksamheter.

ICAs Goda Affärer – värdegrunden i all verksamhet

ICA är anslutet till FN:s företagsinitiativ Global Compact och tar ansvar för dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och bekämpning av korruption. Detta görs genom de sju ståndpunkterna i ICAs Goda Affärer, som är fastställda av ICAs högsta ledning och utgör grunden i bolagets hållbarhetsarbete. Samtliga styrande organ och medarbetare utbildas i ICAs Goda Affärer, dels via webbutbildning och dels genom särskilda insatser.

Kopplat till varje ståndpunkt finns policyer och riktlinjer för hur arbetet i praktiken ska gå till.


Grunden för ICAs hållbarhetsarbete

ICA är anslutet till FN:s initiativ Global Compact och ställer sig bakom nedanstående tio internationella principer.

Företagen ombeds att:

 1. Stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter.
 2. Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.
 3. Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
 4. Avskaffa alla former av tvångsarbete.
 5. Avskaffa barnarbete.
 6. Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
 7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 8. Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
 9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

ICAs Goda Affärer ligger till grund för ICAs hållbarhetsarbete. Tillsammans med de långsiktiga strategierna är de en förutsättning för att förverkliga bolagets vision och mission.

ICA ska:

 • drivas med lönsamhet och god etik
 • lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov
 • värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna
 • ha en öppen dialog internt och med omvärlden
 • säkerställa kvalitet och trygga produkter
 • främja hälsa och goda matvanor
 • verka för en god miljö med hållbar utveckling.
 • I den affärsetiska policyn beskrivs bland annat ICAs riktlinjer för leverantörer och partner, gåvor och mutor, sund konkurrens och aktieinnehav.
 • I hållbarhetspolicyn beskrivs ICAs övergripande inställning till kvalitets- och miljöstandarder, hälsa, socialt ansvarsfull tillverkning, producentansvar, lokal produktion, produktspårbarhet, djuromsorg, biologisk mångfald, miljömärkta produkter, bekämpningsmedel, förpackningar och tillsatser.
 • Personalpolicyn beskriver ICAs syn på medarbetarna.
 • Särskilda policyer reglerar etablering, kundrelaterade marknadsföringsfrågor, sponsring samt ICAs informationsgivning.

* Utöver dessa finns ett antal finansiellt ­relaterade policyer som reglerar koncernens finansiella exponering.