Mät- och beräkningsmetoder

Hakon Invest förvärvade Aholds aktier i ICA AB under våren 2013 och bytte namn till ICA Gruppen den 20 maj. Redovisningen omfattar samtliga bolag inom ICA Gruppen, förutom portföljbolagen.

ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic använder ett koncerngemensamt IT-system för insamling av data inom hållbarhetsfrågor. Systemet stödjer kontinuerlig rapportering och syftar till att säkerställa långsiktig kvalitet för de indikatorer som ingår i ICAs kontinuerliga uppföljning samt rapportering kring hållbarhetsarbetet. Varje landsbolag rapporterar data enligt koncernens definitioner och rutiner för hållbarhetsrapportering. Nedan följer ICAs beräknings- och redovisningsprinciper i detalj.

Bidrag till frivilligorganisationer

Omfattar frivilliga bidrag från ICA Sverige samt bidrag från kunder, medarbetare och leverantörer som insamlats via ICA i Sverige. Bidragsmottagarna är välgörenhets- och intresseorganisationer.

Energi

Omfattar butiker och lager samt kontor som tillhör logistikavdelningarna.

För beräkning av elförbrukning i svenska och norska butiker, används ett urval av butiker i varje butiksprofil. Deras faktiska förbrukning extrapoleras sedan för att få den totala energiförbrukningen vid rapporteringsperiodens slut.

För beräkning av energiförbrukning per kvadratmeter i lager och butiker används ytan för de butiker och lager som är aktiva vid mätperiodens slut.

Godstransporter och klimatpåverkan

Omfattar godstransporter mellan butik och ICAs lager. Leverantörers godstransporter in till lager ingår inte.

För ICA Sverige rapporterar samtliga anlitande transportörer faktisk transportdata, både för diesel och alternativa bränslen.

För Sverige redovisas både total bränsleförbrukning samt den del som ingår i ICAs klimatmål. ICA i Sverige tar kontinuerligt över transporter från leverantörerna. De transporter som flyttas från leverantören till att istället ägas av ICA, ingår inte i det som omfattas av ICAs klimatmål. Från och med fjärde kvartalet 2012 kan koldioxidutsläppen kopplat till dessa transporter identifieras och kommer därför att redovisas separat utöver den totala siffran för koldioxidutsläpp.

Dieselförbrukning för inhyrda transporter av Rimi Baltic beräknas utifrån körd transportsträcka och genomsnittlig bränsleförbrukning.  För ICA Sverige rapporterar samtliga anlitande transportörer faktisk transportdata, både för diesel och aternativa bränslen. Dieselförbrukning för egna transporter hos ICA Norge och Rimi Baltic fås direkt från leverantören av diesel. Inhyrda transporter mellan lager och butik i Norge uppskattas utifrån körd transportsträcka och genomsnittlig dieselförbrukning för egna transporter.

Köldmedier

Omfattar påfyllnad av köldmedier i samtliga lager och Rimi Baltics butiker. Butiker i Norge och Sverige är inte medräknade.

Uppgifter om ICA Sveriges lager baseras på lagstadgade köldmedierapporter.

Tjänsteresor

Omfattar tjänsteresor med flyg bokade via ICAs centrala resebyrå för anställda hos ICA Norge och ICA i Sverige. Från och med 2008 klimatkompenserar ICA dessa tjänsteresor med flyg.

Omfattar tjänsteresor med tåg gjorda av anställda på ICA i Sverige och bokade via ICAs centrala resebyrå eller direkt via reseleverantör med ICAs kundnummer.

Omfattar tjänsteresor med bil gjorda av anställda i Sverige.

Klimatpåverkan

2006 utgör basår för ICAs klimatmål och därav har detta år valts som fast basår för emissionsfaktorer. För eventuella nya energi- och bränsletyper som tillkommer efter 2006 fastställs emissionsfaktorer i enlighet med IPCCs rekommendation. Från första kvartalet 2013 redovisas måltalet för att minska koncernens direkta utsläpp av växthusgaser som direkt klimatpåverkan per kvadratmeter säljyta i butik. Detta görs för ökad transparens och noggrannhet eftersom utfallet kommer att följa förändringarna i ICAs verksamhet (större fusioner och utförsäljningar kommer i sig självt inte att påverka resultatet av klimatmålet).

Rapportering i enlighet med GHG Protokollet har tillkommit i GRI G4. Rapporteringen påbörjas 2013 och historisk data rapporteras ej.

Följande emissionsfaktorer används vid beräkning av koldioxidutsläpp:

  • Nordisk elmix emissionsfaktor 2006 för konventionell el i Sverige och Norge.
  • Leverantörsspecifik emissionsfaktor för enheter anslutna till ICAs centrala elavtal.
  • Internationella energiorganets snittvärde mellan åren 2000–2005 för elproduktionen i respektive baltiskt land.
  • Naturskyddsföreningens specifika emissionsfaktor för Bra Miljövals-märkt el.
  • Svenskt medelvärde från Energimyndigheten för fjärrvärme (i enlighet med rekommendation från GHG Protocol).
  • Nätverket för Trafik och Miljö (NTM) emissionsfaktor för diesel och etanol.
  • Global Warming Potential (GWP) för respektive typ av köldmedier, enligt Montreal Protocol och IPCC.
  • Koldioxidutsläpp från flygresor och tågresor tillhandahålls från ICAs leverantörer av klimatkompensation eller reseleverantören.
  • GHG Protocol emissionsfaktor för tjänsteresor med bil.
  • Alternativa bränslen från respektive transportör, basår 2012.

Avfall

Omfattar samtliga lager samt ICA Norges och Rimi Baltics butiker. Mjukplastavfall från butik ingår ej för Baltikum men för Sverige och Norge, då denna avfallstyp återtas från butik till lager.

Nationell lagstiftning och regionala avfallshanteringssystem definierar de avfallstyper som ingår.

Uppgift om avfallshanteringsmetod och mängd fås av avfallsentreprenörer.

Avfallsmängder i ICA Norges butiker baseras på reella avfallsmängder under året för en signifikant andel av butikerna. Genererat avfall extrapoleras med antalet butiker vid årets slut.

Rimi Baltics avfall är baserat på reella avfallsmängder som extrapoleras med antalet butiker vid årets slut. Avfall från inhyrda lager i Estland ingår inte.

Avfall rapporterat för Rimi Baltic inkluderar även förpackningsavfall för produkter som Rimi Baltic lanserar på marknaden.

Komposterbart avfall omfattar lättnedbrytbart organiskt avfall, det vill säga avfall sorterat som komposterbart och 90 procent av fraktionen organiskt avfall med förpackning.

Brännbart avfall omfattar fraktionen brännbart avfall samt 10 procent av fraktionen organiskt med förpackning. För Norge ingår även 75 procent av osorterat produktionsavfall.

I återvunnet/återanvänt avfall ingår glas, metall, trä, plast och övrigt avfall som inte deponeras. För ICA Norge ingår även tio procent osorterat produktionsavfall i fraktionen återvunnet/återanvänt avfall och 15 procent i fraktionen som går till deponi.

För de kategorier där ICA har producentansvar, såsom läkemedel, batterier, elektroniska produkter och förpackningar, ska hanteringen ske enligt gällande lagkrav och eventuella tillstånd. Avfall som härrör till ICAs producentansvar ingår ej i de redovisade avfallsvolymerna.

ICA strävar efter att minska avfall till deponi samt öka förutsättningarna för sortering och återvinning.

Leverantörsrelaterade data

GFSI-certifierade leverantörer omfattar matleverantörer av ICAs egna varor som är godkända enligt någon av de kvalitetsstandarder som godkänts av Global Food Safety Initiative (GFSI).

Uppgifter om socialt reviderade leverantörer avser aktiva leverantörer i högriskländer vars produktionsenheter är socialt reviderade enligt ICA Social Audit och/eller någon av de tredjepartsrevisioner som ICA accepterar.

Definitionen av högriskland bygger på en kombination av UNDP:s (FN:s utvecklingsprogram) Human Development Index och ILO:s Economic Security Index. Ett land betraktas som högriskland om det har <0,85 i Human Development Index och <0,50 i Economic Security Index. Om inte de två indexnivåerna är förenliga är Human Development Index avgörande när ett lands risknivå bedöms.

Försäljningsutveckling och antal produkter

Omfattar försäljning ur svenska och norska ICA- och Rimi-butiker. I Sverige omfattas endast ICA Sveriges centrala sortiment för produkterna som beskrivs nedan.

Antal artiklar motsvarar det totala antalet unika EAN-koder i ICAs allergianpassade sortiment eller som märkts enligt Fairtrade (dock ej för Norge), nyckelhålet, ekologiskt (KRAV/Debio, EU-ekologiskt).

Nyckelhålsmärkta produkter samt produkter för matöverkänsliga finns i svenska och norska ICA-butiker.

Kvalitetsarbete och produktsäkerhet

Återkallelser omfattar samtliga återtaganden av produkter från lager och/eller butik. De återkallelser som bedöms vara en risk för hälsa eller miljö är publika återkallelser, vilket innebär att allmänheten informeras via pressmeddelande eller annat.

Tester omfattar det antal interna och externa produkttester som görs av ICAs egna märkesvaror, både nya och befintliga produkter.

Kvalitet i butik

Certifierade butiker i Sverige avser butiker som godkänts och certifierats av en tredje part mot Svensk standard för livsmedelshantering i butik.

Butiker som implementerat standarden för livsmedelshantering i butik avser svenska ICA-butiker som tillämpar standarden, men som inte certifierats av tredje part.

Hygieninspektioner omfattar det antal inspektioner som utförts av ICA Norges egna medarbetare i ICA och Rimi-butiker i Norge.

Medarbetare

Omfattar av koncernen anställd personal, det vill säga även butikspersonal i de fall butiken ägs av ICA.

Antal årsarbetare (FTE) omfattar fast anställda, provanställda och temporärt anställda längre än tre månader.

Personalomsättning beräknas som antal personer som slutat under året i relation till medeltalet prov- och tillsvidareanställda.

Sjukfrånvaro beräknas som antal timmar sjukfrånvaro i relation till planerad arbetstid.

Andel kvinnor/män på chefsnivå avser samtliga chefsnivåer inom koncernen och baseras på antal årsarbetare (FTE).

Butiksrån omfattar rån eller rånförsök av varor eller pengar från butik eller butiksanställda, såväl som fysiskt våld eller hot om fysiskt våld.

 

Väsentliga förändringar sedan föregående redovisningsperiod

Jämfört med tidigare år har följande förändringar av redovisnings- och beräkningsprinciperna gjorts under 2013:

Godstransporter och klimatpåverkan

För ICA Sverige rapporterar samtliga anlitande transportörer faktisk transportdata, både för diesel och aternativa bränslen.

För Sverige redovisas både total bränsleförbrukning samt den del som ingår i ICAs klimatmål.

Klimatpåverkan

Från första kvartalet 2013 redovisas måltalet för att minska koncernens direkta utsläpp av växthusgaser som direkt klimatpåverkan per kvadratmeter säljyta i butik. Detta görs för ökad transparens och noggrannhet eftersom utfallet kommer att följa förändringarna i ICAs verksamhet (större fusioner och utförsäljningar kommer i sig självt inte att påverka resultatet av klimatmålet).

Rapportering i enlighet med GHG Protokollet har tillkommit i GRI G4. Rapporteringen påbörjas 2013 och historisk data rapporteras ej.

Väsentliga förändringar inför kommande redovisningsperiod

Klimatpåverkan

I början av 2013 tillkännagavs att ICA Norge och Norgesgruppen ingår ett samarbetsavtal gällande inköp och distribution. Den norska konkurrensmyndigheten har i början av februari 2014 gett ett förhandsbesked om att de inte kommer att godkänna ICAs samarbete med Norgesgruppen. ICA gör en genomgång av beskedet och vilka konsekvenser det kan komma att få för verksamheten i Norge. Mät- och beräkningsmetoderna kommer att förändras om samarbetet kommer till stånd.

Tjänsteresor

Från och med 2014 kommer klimatkompensation av tjänsteresor med flyg att avslutas.

Leverantörsrelaterade data

Från och med 2014 kommer ICA att för lokala leverantörer även acceptera lokala standarder, exempelvis IP Sigill i Sverige, som kvalitetsstandard (utöver GFSI-godkända standarder).

Från och med 2014 kommer högriskländer att identifieras baserat på BSCIs definition.

Övrigt

I maj 2013 bildades ICA Gruppen. Detta kommer att påverka omfattningen av rapporteringen samt mät- och beräkningsmetoderna under 2014 och kommande år. Omfattningen av detta är dock ännu inte klargjord.