GRI-index

ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för våra intressenter.

Standardupplysningar   
     Externt
granskat
G4-1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och organisationens strategi för hantering av hållbar utveckling Vd-ord
CR-chefen har ordet
  
G4-3 Redovisa organisationens namn Förvaltningsberättelse   
G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna Det här är ICA Gruppen
Affärsmodell
ICA Gruppens sex segment
  
G4-5 Redovisa lokalisering av organisationens huvudkontor Förvaltningsberättelse   
G4-6 Redovisa antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på de länder där viktig verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen Det här är ICA Gruppen
ICAs värld av leverantörer
  
G4-7 Redovisa ägarstruktur och företagsform Förvaltningsberättelse   
G4-8 Redovisa marknader som organisationen är verksam på (inklusive geografisk fördelning, sektorer som man är verksam i och typ av kunder och förmånstagare) Affärsmodell   
G4-9 Redovisa organisationens storlek ICA Gruppens sex segment
Finansiell femårsöversikt
  
G4-10 a. Redovisa totala antalet anställda uppdelat på typ av anställningsavtal och kön.
b. Redovisa totala antalet fast anställda uppdelat på typ av anställning och kön.
c. Redovisa den totala personalstyrkan uppdelad på anställda och inhyrda arbetare samt kön.
d. Redovisa den totala personalstyrkan uppdelad efter region och kön.
e. Om en stor andel av organisationens arbete utförs av personer som juridiskt ses som egna företagare eller av personer som inte är anställda eller inhyrda arbetare, ska detta anges,  och inkludera inklusive anställda och inhyrda arbetare hos underleverantörer.
f. Redovisa eventuella väsentliga säsongsvariationer i antalet anställda (till exempel i turism- och jordbrukssektorerna).
Medarbetare   
G4-11 Redovisa hur stor andel av den totala personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Sverige, 100%
Norge, kontor och lager: 100%, butik: 40-50%
Baltikum, ingen uppgift
  
G4-12 Beskriv organisationens leverantörskedja ICA Gruppens sex segment
ICAs värld av leverantörer
  
G4-13 Redovisa eventuella betydande förändringar under redovisningsperioden beträffande organisationens storlek, struktur, ägande och leverantörskedja Ny koncern med lång historia
Förvaltningsberättelse
  
G4-14 Redovisa om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen Risker och möjligheter med ICAs hållbarhetsarbete   
G4-15 Lista externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer Engagemang i samhällets beslutsprocesser   
G4-16 Lista medlemskap i organisationer (t.ex. branschorganisationer) och nationella eller internationella lobbyorganisationer Dialogpartner
Engagemang i samhällets beslutsprocesser
  
G4-17 a. Lista alla enheter som ingår i organisationens koncernredovisning eller liknande dokument.
b. Ange om någon av enheterna som ingår i organisationens koncernredovisning eller liknande dokument inte inkluderats i denna rapport
Not 9 Andelar i koncernföretag och joint ventures
Om hållbarhetsredovisningen
  
G4-18 a. Förklara processen för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar för aspekterna.
b. Förklara hur organisationen har tillämpat principerna för att definiera redovisningens innehåll
Väsentlighetsanalys   
G4-19 Lista alla väsentliga aspekter identifierade i processen för att definiera redovisningens innehåll Väsentlighetsanalys   
G4-20 För varje väsentlig aspekt, redovisa aspektens avgränsning inom organisationen Mät- och beräkningsmetoder
Se respektive indikator för övriga avgränsningar.
  
G4-21 För varje väsentlig aspekt, redovisa aspektens avgränsning utanför organisationen Mät- och beräkningsmetoder
Se respektive indikator för övriga avgränsningar.
  
G4-22 Redovisa effekten av eventuella revideringar av information som ingår i tidigare redovisningar, och skälen till sådana revideringar Mät- och beräkningsmetoder   
G4-23 Redovisa väsentliga förändringar från tidigare redovisningsperioder vad gäller omfattning och aspekternas avgränsningar Mät- och beräkningsmetoder   
G4-24 Redovisa en lista över intressentgrupper som organisationen har kontakt med Intressentdialog   
G4-25 Redovisa grunden för identifiering och urval av intressenter som organisationen kommunicerar med Intressentdialog   
G4-26 Redovisa organisationens tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter och hur ofta och vilken typ av kontakter, per typ och intressentgrupp. Ange om någon del av kommunikationen har genomförts specifikt för upprättandet av denna redovisning Intressentdialog   
G4-27 Redovisa viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter och hur organisationen har hanterat dessa områden och frågor, inklusive hur de har påverkat organisationens redovisning. Redovisa de intressentgrupper som lyft var och en av dessa viktiga områden och frågor Intressentdialog   
G4-28 Redovisningsperiod (t.ex. räkenskapsår/kalenderår) för den redovisade informationen Om hållbarhetsredovisningen   
G4-29 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan upprättats) Om hållbarhetsredovisningen   
G4-30 Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.) Om hållbarhetsredovisningen   
G4-31 Ange kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll Om hållbarhetsredovisningen   
G4-32 a. Ange vilken redovisningsprincip organisationen har valt
b. Redovisa GRI-innehållsindex för valt alternativ
Om hållbarhetsredovisningen
GRI-index
  
G4-33 a. Redovisa organisationens policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen bestyrkas externt.
b. Beskriv omfattning och grund för externt bestyrkande om detta inte redovisas i den bestyrkanderapport som åtföljer hållbarhetsredovisningen.
c. Beskriv relationen mellan den redovisande organisationen och den som bestyrker.
d. Ange om styrelsen eller företagsledningen har varit delaktiga i att låta organisationens hållbarhetsrapport bestyrkas
Om hållbarhetsredovisningen   
G4-34 Redogör för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda styrelsen. Ange om det finns kommittéer med ansvar för ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor Bolagsstyrningsrapport
Så styrs ICAs hållbarhetsarbete
  
G4-56 Beskriv organisationens värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande, till exempel uppförandekoder eller etiska koder Utgångspunkter   
Specifika standardupplysningar   
       Externt
granskat
Ekonomiskt resultat    
G4-DMA Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Mål och strategi
Mål och utfall
  
G4-EC2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter hänförliga till klimatförändringen  Risker och möjligheter med ICAs hållbarhetsarbete   
Energi    
G4-DMA Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Mål och strategi
Mål och utfall

Miljö
  
G4-EN3 Energianvändning inom organisationen Energidata
Mät- och beräkningsmetoder
  
G4-EN4 Energianvändning utanför organisationen Energidata
Mät- och beräkningsmetoder
  
G4-EN6 Minskad energianvändning Miljöarbete i butik
Mät- och beräkningsmetoder
  
Utsläpp    
G4-DMA Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Mål och strategi
Mål och utfall
Miljö
  
G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser (område scope 1) Minskad miljöpåverkan
Mät- och beräkningsmetoder
  
G4-EN16 Indirekta utsläpp (energi) av växthusgaser (område scope 2) Minskad miljöpåverkan
Mät- och beräkningsmetoder
  
G4-EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (område scope 3) Minskad miljöpåverkan
Mät- och beräkningsmetoder
  
G4-EN19 Minskade utsläpp av växthusgaser Minskad miljöpåverkan
Mät- och beräkningsmetoder
  
Avloppsvatten och avfall    
G4-DMA Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Miljöarbete på lager och kontor   
G4-EN23 Total avfallsvikt per typ och hanteringsmetod Miljöarbete på lager och kontor
Mät- och beräkningsmetoder
  
Transporter    
G4-DMA Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Transporter   
G4-EN30 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor Transporter
Mät- och beräkningsmetoder
  
Föreningsfrihet och rätten till kollektiva avtal    
G4-DMA Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Etisk handel
Åtgärder för bättre arbetsvillkor
  
G4-HR4 Verksamheter och leverantörer för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten och rätten till kollektiva avtal kan vara väsentligt hotade, och åtgärder som vidtagits för att stödja dessa rättigheter Åtgärder för bättre arbetsvillkor
Mät- och beräkningsmetoder
  
Barnarbete    
G4-DMA Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Åtgärder för bättre arbetsvillkor   
G4-HR5 Verksamheter och leverantörer för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för fall av barnarbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av barnarbete Åtgärder för bättre arbetsvillkor
Mät- och beräkningsmetoder
  
Tvångsarbete eller obligatoriskt arbete    
G4-DMA Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Etisk handel
Åtgärder för bättre arbetsvillkor
  
G4-HR6 Verksamheter och leverantörer för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete Åtgärder för bättre arbetsvillkor
Mät- och beräkningsmetoder
  
Granskning av leverantörers efterlevnad av mänskliga rättigheter    
G4-DMA Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Mål och utfall
Etisk handel
Åtgärder för bättre arbetsvillkor
  
G4-HR10 Procent av nya leverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter Åtgärder för bättre arbetsvillkor
Mät- och beräkningsmetoder
  
Kundernas hälsa och säkerhet    
G4-DMA Upplysningar om hållbarhetsstyrningen Gediget arbete för matsäkerhet
Så kvalitetssäkras ICAs leverantörer
Så kvalitetssäkras ICAs produkter
  
G4-PR1 Procent av väsentliga produkt- och tjänstekategoriers påverkan på hälsa och säkerhet som har utvärderats i förbättringssyfte Så kvalitetssäkras ICAs leverantörer
Så kvalitetssäkras butikerna
Mät- och beräkningsmetoder
  
G4-PR2 Totalt antal fall där regler och frivilliga koder för hälso- och säkerhetspåverkan från produkter och tjänster under deras livscykel inte följts, uppdelat efter effekten av bristen på efterlevnad Så kvalitetssäkras ICAs produkter
Mät- och beräkningsmetoder