Om hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisningen är ett av ICAs sätt att kommunicera med omvärlden kring hur arbetet med hållbarhet bedrivs och utvecklas.

Förutsättningar för redovisningen

ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för våra intressenter.

Även fortsättningsvis kommer redovisningen att utvecklas i linje med GRI:s riktlinjer, ICAs Goda Affärer och FN:s Global Compact. ICA Gruppens GRI-redovisning 2013 är översiktligt granskad av tredje part och uppfyller nivån Core enligt GRI.

ICAs hållbarhetsredovisning beskriver bolagets arbete inom ekonomisk utveckling, miljö, etisk handel, kvalitet, hälsa, medarbetare och samhällsengagemang. En miljö- och hållbarhetsredovisning har publicerats årligen sedan 1995. Sedan 2004 rapporterar ICA även i enlighet med GRI:s redovisningsstandard. Sedan 2008 är hållbarhetsredovisningen översiktligt granskad av tredje part, efter beslut av koncernledningen. Redovisningen följer ICA Gruppens räkenskapsår och omfattar därmed perioden 1 januari 2013 till 31 december 2013. Den föregående redovisningen publicerades i mars 2013 (ICA AB).

Information och nyckeltal är utvalda med utgångspunkt i hållbarhetsaspekter som bedöms vara väsentliga för ICAs verksamhet. Synpunkter från bolagets intressenter värdesätts för att definiera väsentliga frågor i hållbarhetsarbetet och för en kontinuerlig förbättring. Med hjälp av GRI:s riktlinjer för redovisningens innehåll har en väsentlighetsanalys gjorts, som bland annat grundar sig på intressenternas krav och förväntningar. Väsentlighetsanalysen gjordes första gången under 2008 och revideras varje år.

Avgränsningar

Hakon Invest förvärvade Aholds aktier i ICA AB under våren 2013 och bytte namn till ICA Gruppen den 20 maj. Redovisningen omfattar samtliga bolag inom ICA Gruppen, förutom portföljbolagen.

Redovisningen omfattar främst den verksamhet som har en betydande och direkt påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga bolagets egen verksamhet. I Sverige samarbetar ICA med cirka 1 300 fristående ICA-handlare genom avtal. Uppgifter om dessa presenteras när de är väsentliga för helhetsbilden av ICAs hållbarhetsarbete, till exempel:

  • Elförbrukning.
  • Avfall som hämtas vid utleverans av varor till butik.
  • Försäljningsdata ur butik.
  • Antal butiker som är certifierade enligt Svensk standard för livsmedelshantering i butik, Svanenmärkta, respektive har infört ICA-handlare för miljön.

Verksamheter som står utanför ICAs direkta kontroll, som leverantörer och kunder, ingår inte i redovisningen. Uppgifter om leverantörer av ICAs egna märkesvaror ingår i förekommande fall i redovisningen.

 

Kontakt
Kerstin Lindvall
Chef Corporate Responsibility
ICA Sverige AB
+46 8 561 500 00
kerstin.lindvall@ica.se