Engagemang i samhällets beslutsprocesser

ICA samarbetar med organisationer och deltar i nätverk med fokus på socialt ansvar, miljö, hälsa och matkvalitet.

ICA undertecknade FN:s initiativ Global Compact 2004 och Caring for Climate 2007. ICA har även åtagit sig att följa den europeiska branschorganisationen Consumer Goods Forums hållbarhetsprogram. ICA stödjer och följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Internationella Handelskammarens (ICC) näringslivsprogram för hållbar utveckling samt ICC:s principer mot korruption och mutor.

ICA Sveriges hållbarhetschef är ICAs representant i FN:s initiativ Global Compact och i Global Compacts nordiska nätverk. ICA Sveriges hållbarhetschef är också ICAs representant i Globalt Ansvar, som arbetar med frågor som rör företags sociala ansvar. Projektet tillhör enheten för internationell handelspolitik på Utrikesdepartementet. Ansvarig minister är handelsminister Ewa Björling.

ICA Sveriges hållbarhetschef är ledamot av Kemikalieinspektionens insynsråd.

ICA Sveriges chef för miljö och socialt ansvar är sedan 2011 styrelseledamot i SVN Sweden. SVN är ett internationellt nätverk av företag och organisationer som vill förena affärsnytta med ett ökat fokus på socialt ansvar, affärsetik och miljöarbete.

ICA i Sverige och Norge deltar i ett nätverk arrangerat av Norsk-Svenska Handelskammaren med syfte att stärka relationerna mellan Skandinavien och Balkan.

ICA Norge deltar i ett nätverk för hållbarhetsarbete som organiseras av Hovedorganisasjonen Virke (tidigare Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) där man utbyter erfarenheter på området med andra handelsaktörer. I Sverige finns motsvarigheten Svensk Dagligvaruhandel, som verkar för att tillgodose konsumenternas intressen.

ICA Norge är sedan 2001 medlem i det norska Initiativ for etisk handel (IEH), ett forum för etisk handel och andra utmaningar i globala distributionskedjor.

Rimi Baltic i Litauen är en ständig medlem av organisationen Baltoji Banga (Den vita vågen), vars syfte är att främja insyn i det litauiska näringslivet.

Rimi Baltic i Lettland är en av initiativtagarna till Latvian Food Retailers’ Association, som bildades 2010.

ICA Banken är med i kampen mot barnpornografi på internet i samarbete med ECPAT, andra finansiella aktörer och polisen. ECPAT är ett globalt nätverk som arbetar med att stoppa barnprostitution, barnpornografi och människohandel.

ICA Sverige är en aktiv partner i Arena för Tillväxt, ett offentligt-privat partnerskap som syftar till att främja lokal och regional tillväxt genom samarbete och tillväxtfrämjande processer.