Dialogpartner

ICA samarbetar med en rad organisationer och deltar i olika nätverk med inriktning på företags samhällsansvar. En viktig del i ICAs hållbarhetsarbete är att föra kontinuerlig dialog med konsument- och miljöorganisationer, branschorganisationer, idrottsklubbar och andra intressentgrupper för att jämföra och utveckla arbetssätt och på så sätt främja positiv utveckling. Ambitionen är att med olika metoder strukturera dialogen.

Förutom branschorganisationer på respektive marknad är några av ICAs viktigaste dialogpartner:

Global Compact: FN:s initiativ som avser att främja gott företagsmedborgarskap jorden runt, som ICA är anslutet till. ICA har också undertecknat Global Compacts klimatinitiativ Caring for Climate. ICA är dessutom med i den svenska regeringens samrådsgrupp Globalt Ansvar, som drivs av Utrikesdepartementet och uppmanar svenska företag att bli ambassadörer för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor och bättre miljö. Företagen uppmanas även att bekämpa korruption i enlighet med principerna i Global Compact.

Global Social Compliance Program (GSCP): Internationell allians som eftersträvar enighet kring bästa praxis för förbättrade arbetsvillkor i distributionskedjor för konsumtionsvaror. Programmet drivs av Consumer Goods Forum, som är en viktig samarbetspartner för ICA.

Global Food Safety Initiative (GFSI): Allians mellan några av världens ledande experter på livsmedelssäkerhet – återförsäljare, tillverkare, matserviceföretag och tjänsteleverantörer i livsmedelsbranschen. Arbetet samordnas av Consumer Goods Forum.

Initiativ for etisk handel (IEH): Ett norskt forum för etisk handel och andra utmaningar i globala distributionskedjor. ICA Norge är medlem i IEH sedan 2001.

Business Social Compliance Initiative (BSCI): Europeisk sammanslutning av företag som verkar för att förbättra arbetsvillkoren hos leverantörer av konsumtionsvaror i högriskländer.

WWF (Världsnaturfonden): ICA har i flera år samarbetat med miljö- och naturvårdsorganisationen WWF i många olika frågor, såsom hållbart fiske, palmolja och naturbeteskött.

Celiakiförbundet och Astma- och Allergiförbundet: Genom årligen återkommande kampanjer i svenska ICA Maxi- och ICA Kvantum-butiker erbjuds de lokala föreningarna en plattform för att synliggöra allergihandikappet. Samtidigt får konsumenterna handfast hjälp med matallergifrågor i butikerna.

Folkhälsomyndigheten (tidigare Folkhälsoinstitutet): ICA har i flera år deltagit i projektet Ett friskare Sverige för att uppmärksamma kost- och motionsvanornas betydelse för hälsan.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Svenskt Sigill: ICA Sverige och LRF har samarbetat i många år för att möta den ökade efterfrågan på livsmedel som framställts från svenska råvaror. ICA arbetar också för att säkerställa svenska producenter genom Svenskt Sigills normer.

In-Depth Cooperation Programme: Rimi blev som första detaljhandelsföretag 2012 i Lettland medlem av finansdepartementets så kallade In-Depth Cooperation Programme för skattebetalande företag. Medlemskapet kräver att företaget uppfyller en rad kriterier på bland annat etik och transparens, men innebär i gengäld minskad administration och enklare kommunikation med skattemyndigheterna.