Samhällsengagemang

ICAs ansvar som aktör i samhället omfattar allt från satsningar på närproducerade produkter och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning i bolagets verksamhet till olika sponsringsaktiviteter.

ICA har under 2013 fortsatt arbetet med att mer systematiskt hantera överbliven, användbar mat genom samarbeten med frivilligorganisationer, och på olika sätt bidragit till sjuka och behövande barn. Genom Volontärprogrammet i Sverige har medarbetare fått möjlighet att på arbetstid arbeta som volontärer tillsammans med frivilligorganisationer. Fokus är på barn, ungdomar och kvinnor.

ICAs ansvar

  

ICA vill vara en positiv kraft i samhället och göra kloka investeringar för framtiden, inte minst genom samverkan och stark lokal förankring. ICA samarbetar med frivilligorganisationer som arbetar för folkhälsa, miljö, humana insatser och mångfald. Med ICAs idrottsengagemang ges bidrag till en aktiv fritid för många ungdomar och deras föräldrar. ICA vill också skapa uppmärksamhet kring viktiga frågor och bidra till en samhällsutveckling som gynnar alla.

ICA deltar därför kontinuerligt i debatter och externa initiativ samt stödjer närområdesprojekt på alla bolagets marknader. De renodlade sponsringsaktiviteterna ryms inom områdena mat, hälsa och allas lika värde.


ICA 2020 ger ungdomar en chans

Sveriges ICA-butiker är en stor ungdomsarbetsgivare. Cirka hälften av de 40 000 anställda är under 25 år och karriärvägarna är många. För att locka ännu fler unga förmågor har ICA Gruppen startat projektet ICA 2020, som syftar till att ta tillvara och utveckla möjligheten för fler unga att arbeta inom bolaget.

Målsättningen är att under de kommande åren ge ytterligare cirka 2 000 ungdomar möjligheten till ett första jobb på ICA. Initiativet riktar sig till de som är 25 år eller yngre. Satsningen är uppdelad i två delar; att ge ungdomar utanför arbetslivet möjlighet att praktisera för att få en start i arbetslivet och att ta tillvara alla unga anställda som redan jobbar på ICA.

Genom att erbjuda praktikplatser får ungdomar erfarenhet och kontakter, även om alla deltagare inte erbjuds anställning efter avslutad praktik. ICA kommer dessutom att erbjuda yrkespraktik inom handeln; en påbyggnad för de studenter som avslutat Handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet.

I den andra delen av initiativet vill ICA uppmärksamma och involvera de unga som redan jobbar inom ICA. Genom en ungdomspanel, som består av en årlig webbundersökning, och ett nätverk för diskussion och innovation – ICAs unga nätverk – ska de unga medarbetarnas åsikter lyftas fram. Tankarna och idéerna som kommer fram blir värdefulla bidrag till handlare och tjänstemän för utveckling av ICA-butiken som arbetsplats.