Sortiment

Varje dag säljer ICA stora mängder varor i fem olika länder. För att värna om jordens resurser söker ICA hela tiden nya vägar för att minska miljöpåverkan samt skydda och bevara den biologiska mångfalden. Sedan 2012 är ICAs svenska inköpsverksamhet miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001.

ICA har under året blivit medlem i Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) samt Round Table of Responsible Soy (RTRS). Tidigare var ICA kopplat till dessa via förre ägaren Royal Aholds medlemskap.

Initiativ för biologisk mångfald

I mitten av 1990-talet i Sverige utvecklade ICA och WWF i samarbete produkten Naturbeteskött, kött från djur som betat naturbetesmarker. Sedan samarbetet inleddes har mer än 36 000 hektar naturbetesmark restaurerats i Sverige, vilket innebär att artrikedomen i markerna kan bevaras. Djurens bete, tramp och spillning är viktiga förutsättningar för att skydda den biologiska mångfalden i betesmarkerna. Naturbetesköttet är extra mört och smakrikt på grund av att djuren betar utomhus och den långa mörningsprocessen. Köttet säljs i ICAs svenska butiker under varumärket ICA Selection, varor särskilt utvalda av ICA. Under 2013 fanns 6 (9) naturbetesköttprodukter i ICA Sveriges sortiment. Försäljningen motsvarade omkring 1 300 (1 700) naturbetesdjur, vilket innebär att ungefär 3 250 (4 300) hektar svenska naturbetesmarker har bevarats under året.

ICA har på flera sätt tagit ställning för att rädda utrotningshotade fiskarter. Arbetet utgår från WWFs svenska och norska fiskguider med röd-, gul- och grönmärkta arter i Sverige och Norge. Så långt det är möjligt undviks rödmärkt fisk och skaldjur i ICAs centrala sortiment som säljs till butikerna. Under året fanns inga rödmärkta artiklar i det svenska centrala sortimentet. ICA Sverige har ett femtiotal MSC-certifierade produkter i sitt centrala sortiment som under året utökades med bland annat MSC-märkt fryst vit tonfiskfilé.

Certifiering av palmolja

Tillverkningen av ICAs egna livsmedelsprodukter på den svenska marknaden kräver årligen cirka 2 200 ton palmolja. All palmolja som används i ICA Sveriges egna märkesvaror ska senast 2015 vara RSPO-certifierad (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Avsikten är att få fler palmoljeplantager att ta såväl miljömässiga och sociala som ekonomiska hänsyn och bevara regnskogarna. Bland annat används RSPO-certifierad palmolja i ICAs egna popcorn. I nuläget köper ICA Green Palm-certifikat för att stötta fler plantager att leva upp till RSPO:s kriterier.

ICA Norge har intensifierat sitt arbete för att ta bort palmolja ur egna märkesvaror där det är möjligt. Målet är att fasa ut all palmolja ur egna märkesvaror.  

FSC-märkning av träråvaror

ICA strävar kontinuerligt efter att införa fler FSC-märkta produkter och förpackningar i sortimentet, för att underlätta för kunderna att göra medvetna val. FSC-märkning innebär att råvaran kommer från skogsbruk som skyddar höga miljövärden, motverkar avskogning och värnar om mänskliga rättigheter. Under sommarsäsongen säljer ICA till exempel cirka 10 000 ton FSC-märkt grillkol och mer än 15 000 FSC-märkta trädgårdsmöbler. Under 2013 lanserades också mjölk under ICAs varumärke med FSC-märkt förpackning.

Ekologiska varor

När det gäller att utveckla och sälja ekologiska varor är skillnaderna fortfarande stora mellan ICAs olika marknader. ICA Sverige ligger redan långt fram medan efterfrågan ännu inte är lika stor i Baltikum. Där förknippas ekologiskt också i högre utsträckning med hälsofrågor, snarare än med miljö.

Efterfrågan på ICAs ekologiska sortiment är fortsatt stark i Sverige. ICAs satsningar för att stödja kundernas hållbara val syns framför allt i försäljningen av ekologiska frukter och grönsaker, som ökade med 27 (13) procent under 2013. Totalt sett ökade försäljningen av ekologiska varor i ICA Sveriges centrala sortiment med 16 (0,3) procent under året. Drygt 1 100 (1 021) ekologiska produkter fanns i ICA Sveriges centrala sortiment.

ICAs egna ekologiska varumärke, ICA I love eco, finns på bolagets alla marknader. Produkter under ICA I love eco är certifierade enligt EUs ekologiska kriterier, och ibland även enligt KRAVs regler i Sverige eller Debios i Norge. Animaliska råvaror i ICAs egna ekologiska produkter måste vara godkända enligt KRAV i Sverige eller Debio i Norge, eftersom de ställer högre krav än EU vad gäller djuromsorg. Under 2013 ökade försäljningen av ICA I love Eco-sortimentet, med 24 (10) procent. Omkring 220 (225) ICA I love eco-produkter fanns i sortimentet.

Material och kemikalier

ICA arbetar aktivt med att begränsa användningen av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö. I avtal förbinder sig leverantörerna att följa kemikalierestriktionerna. Detta följs upp genom stickprov och inspektioner.

Under de senaste åren har många konsumenter oroats över bisfenol A i förpackningar och produkter. ICA Sverige har sedan flera år fasat ut bisfenol A i kassakvitton, nappflaskor och andra barnprodukter. Likaså har ämnet fasats ut från matlådor av plast samt i ett antal förpackningar, där kartongförpackningar nu används istället för konserver. Under året började ICAs egen tonfisk säljas även i en ny, innovativ förpackning som är fri från bisfenol A och dessutom mer effektiv ur transportsynpunkt. ICAs ambition är att steg för steg fasa ut förpackningar som innehåller bisfenol A helt och hållet.

ICA Sverige granskades under året av Kemikalieinspektionen som plockat ut stickprover på plastleksaker. Inspektionen föll väl ut och inga avvikelser rapporterades.