Minskad miljöpåverkan

ICA har som mål att minska bolagets direkta utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2020 jämfört med 2006. En tredjedel av ICAs totala direkta klimatpåverkan kommer från lagerdrift och transporter, resterande påverkan sker huvudsakligen i butiksledet. Sedan 2006 har ICAs direkta utsläpp av växthusgaser minskat med 18 (13) procent, till största delen tack vare ett långsiktigt arbete med ett flertal åtgärder inom energi, köldmedia, transporter och tjänsteresor. Jämfört med 2012 har ICAs direkta utsläpp av växthusgaser minskat med 5 procent under 2013. Under året har användningen av förnybar el i de svenska butikerna ökat samtidigt som ICA har genomfört åtgärder för mer energieffektiv drift av butiker på samtliga marknader. Bland annat genom att sätta lock och dörrar på kylar och frysar. Inom logistikverksamheten har ett flertal åtgärder bidragit till de minskade utsläppen, bland annat att samtliga transportörer i Sverige rapporterar faktisk transportdata, något som tidigare schablonberäknades. Ett ökat antal transporter i Sverige genomförs med bilar som använder alternativa bränslen, även detta bidrar till minskade utsläpp. Övergång till köldmedia med mindre klimatpåverkan i Baltikum har också bidragit till de minskade utsläppen.

I Sverige finns sedan 2012 en obligatorisk webbaserad miljöutbildning för tjänstemän och lagermedarbetare, som en viktig del i att öka medarbetarnas kunskaper. Vid årsslutet hade 48 (38) procent av de svenska medarbetarna genomgått utbildningen. Dessutom hade cirka 4 600 (1 100) anställda i svenska ICA-butiker också genomfört utbildningen. Utbildningen finns i dagsläget på svenska och engelska men är planerad att översättas till fler språk.

I Barkarbystaden i Järfälla i Sverige har ICA Fastigheter börjat bygga en ny Maxi ICA Stormarknad och cirka 13 000 kvadratmeter för andra hyresgäster. Projektet blir ICAs mest miljöanpassade hittills och målet är att byggnaden blir miljöklassad enligt det svenska systemet Miljöbyggnad. ICA-butiken kommer att lyfta fram bra val för miljön inom hela sortimentet och får moderna lösningar för energiförbrukning och avfallshantering. Handelsplatsen planeras stå klar våren 2014.

ICA deltog den 23 mars i den globala klimatmanifestationen Earth Hour, där människor, myndigheter och företag uppmanas att släcka ljuset under en timme. I Sverige släckte ICA ner fasadskyltar och kontor så långt som möjligt med hänsyn till säkerhet och drift.

Leverantörer

Leverantörer till ICA ska ha ett aktivt internt miljöarbete som inkluderar miljöpolicy, miljömål och planer för att minska miljöpåverkan från produktion och annan verksamhet. Leverantörerna ska regelbundet följa upp miljöpåverkan av sin verksamhet. ICA säkerställer kraven genom avtal, uppföljningar och genom att förorda etablerade miljöcertifieringar.

ICA har inlett ett pilotprojekt, ICA Environmental Assessment, med nio utvalda kinesiska leverantörer och fabriker. Grundtanken är att minska miljöpåverkan vid tillverkning av ICAs egna varor, samt att försäkra sig om att leverantörerna lever upp till ICAs miljökrav. Genom att utveckla bättre bedömningsverktyg kan ICA hjälpa leverantörerna att förbättra sitt miljöarbete inom till exempel energiförbrukning, avfallshantering och vattenanvändning och skapa utgångspunkter för att mäta förändringar.

Under våren utbildades samtliga deltagande leverantörer och fabriker i grundläggande miljökunskap under en dag. Under sommaren gjordes en två dagar lång grundlig miljöutvärdering på samtliga fabriker för att kartlägga nuläget samt identifiera förbättringsområden. Inga kritiska avvikelser identifierades, men det finns utmaningar inom ledningssystem, underhåll av utrustning och miljöutbildning av medarbetare.

I slutet av året genomfördes ytterligare en utbildningsinsats med syfte att under tre dagar ge leverantörerna praktisk kunskap i hur man kan arbeta med miljöfrågor i deras respektive fabriker. Nästa steg är att under slutet av 2014 återigen genomföra en miljöutvärdering på plats i fabrikerna för att följa upp effekter av de vidtagna åtgärderna samt säkerställa att förbättringsarbetet gett en minskad miljöpåverkan.


Totalt utsläpp av koldioxid*, ICA, ton
  

*Exklusive utsläpp från klimatkompenserade flygresor.

Fördelning av ICAs utsläpp av koldioxid*, 2013, %
  

* Exklusive utsläpp från klimatkompenserade flygresor.


Totalt utsläpp av koldioxid enligt GHG Protokollet*, ICA, ton
  2013
Scope 1  
  Köldmedia   44 931
  Egenägda transporter**   13 109
Scope 2  
  Energi  135 988
  Inhyrda transporter  81 210
Scope 3  
  Tjänsteresor  1 576
*Exklusive utsläpp från klimatkompenserade flygresor.
**0% Förnybara bränslen
Fördelning av koldioxidutsläpp enligt GHG Protokollet*, %
  

*Exklusive klimatkompenserade flygresor.


Utsläpp av koldioxid från energi i butik, ton

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

* Huvuddelen av minskningen i CO2 från energi i butik är hänförlig till avyttring av ICA Maxi i Norge.

Utsläpp av koldioxid från godstransporter mellan lager och butik, ton

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

* 94% av totalt utsläpp från godstransporter i Sverige omfattas av ICAs klimatmål.
** 92% av totalt utsläpp från godstransporter i Sverige omfattas av ICAs klimatmål.


Utsläpp av koldioxid från köldmedieförbrukning i lager och butik*, ton

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

*Omfattar endast lager i Sverige och Norge.

Utsläpp av koldioxid från energi i lager, ton

Sverige

  

Norge

  

Baltikum

  

* Från 2011 har samtliga lager i Norge gått från förnybar till konventionell el på grund av strikta besparingskrav.


Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med flyg, tåg och bil, ton

Sverige

  

Norge

  

Baltikum*

  

* Data från Baltikum finns inte att tillgå