Så kvalitetssäkras ICAs produkter

De produkter ICA säljer ska självklart följa lagstiftningen för exempelvis märkning och ingående ämnen. Kvalitetstester och uppföljande kontroller görs regelbundet av ICAs leverantörer som en del i deras kvalitetsprogram. Utöver detta gör ICA stickprover baserat på en riskbedömning som uppdateras årligen per produktkategori. Alla ICAs egna varor genomgår sensoriska tester och kvalitetstester på vägen till färdig produkt. Vid sensoriska tester bedöms utseende, lukt, smak och konsistens. Ingredienser, näringsvärden och övriga egenskaper anges i detalj i interna produktspecifikationer. För varor som bakpulver, tvättmedel och husgeråd testas dessutom varornas funktion. Alla produkter granskas och godkänns för att säkra att de följer ICAs policyer och interna riktlinjer. Även förpackningsinformationen kontrolleras och godkänns.

Under 2013 genomförde ICA totalt runt 8 300 (9 000) tester av egna varor, varav omkring 2 200 (2 700) sensoriska tester på nya och befintliga produkter.

Efter hästköttsfusket

Att kunna lita på innehållet i en produkt ska vara en självklarhet för ICAs kunder. Därför präglades kvalitetsarbetet under årets första kvartal starkt av det internationellt omfattande fusket med hästkött i processade nötkötträtter.

Idag är fusket ett internationellt utbrett branschproblem. Hästköttfallet har haft berörda parter i 16 länder och har brett ut sig i komplicerade kedjor med många mellanled. Livsmedelsbranschen behöver utvärdera vad som kan göras för att fusk ska upptäckas i tidiga stadier. ICA ser positivt på att vara med och driva utvecklingen.

Hepatit i frysta jordgubbar

I maj upptäcktes hepatitsmitta i frysta jordgubbar i flera nordiska länder. ICA Sverige hittade då ingen koppling till utbrottet av hepatit A i sina egna frysta jordgubbar men återkallade ändå produkten på grund av otydlig ursprungsmärkning. I december konstaterade myndigheterna en ny misstänkt koppling mellan ICAs frysta bär och en kund som insjuknat i hepatit. ICA återkallade direkt berörda produkter men inte heller denna gång visade analyser på smitta i ICAs produkter.

l november deltog ICA, tillsammans med andra branschföreträdare, på ett uppföljningsmöte hos Livsmedelsverket angående fallet med jordgubbarna. Arbetet med att i branschen och i dialog med myndigheterna säkerställa frysta bär fortsätter under 2014.

Urpsrungsmärkning

I samband med problemet med hepatit i frysta bär kom frågor från kunder om varför ICA redovisar packställe – vilket är i enlighet med lagstiftningen – men inte ursprungsland på förpackningarna till ICAs egna frysta jordgubbar. För vissa produktgrupper går ICA redan idag längre än vad lagstiftningen kräver, till exempel för produkter som innehåller kött och de flesta mejeriprodukter. Under 2014 kommer ICA att se över hur ursprungsmärkningen kan förbättras på ännu fler produkter.

Bekämpningsmedel i meloner

I augusti upptäcktes att honungsmeloner som ICA Sverige sålt ett mindre parti av, innehöll det förbjudna bekämpningsmedlet karbofuran. Ämnet upptäcktes vid en stickprovskontroll i Nederländerna, varefter leverantören och svenska myndigheter larmades. Informationen nådde dessvärre ICA först efter att produkterna passerat utgångsdatum. Samarbetet med leverantören avslutades och en utredning tillsattes för att undersöka hur informationen kunnat nå ICA så sent. ICA har också sett över bevakningsrutinerna för larm från myndigheter utanför Sverige, samt har inlett ett mer djuplodande arbete kring frågor om bekämpningsmedel.

Tillsatser och E-nummer

Frågan om tillsatser i mat är alltjämt aktuell i den svenska debatten. Många konsumenter har svårt att förstå vad E-numren står för och ifrågasätter om de verkligen är nödvändiga. ICAs inställning är att tillsatser ska användas restriktivt och endast om de tillför ett mervärde för konsumenten, till exempel ökad matsäkerhet. I enlighet med gällande lagstiftning deklarerar ICA tydligt tillsatserna i ingrediensförteckningen, så att kunderna kan fatta väl underbyggda beslut.

Krav på djuromsorg

ICAs produkter ska tillverkas under värdiga förhållanden. Djur ska inte fara illa och naturliga råvaror ska inte förändras utan goda och genomtänkta syften. Produkter som säljs av ICA ska kunna spåras till tid och plats för tillverkningen. På färskt kött ställer ICA hårdare krav på djuromsorg än EUs lagstiftning och tar avstånd från rasen Belgisk blå.

I ICA I love eco-sortimentet ska alla animaliska råvaror vara godkända enligt KRAV i Sverige eller Debio i Norge, eftersom de ställer högre krav än EU vad gäller djuromsorg. ICAs egna produktserier ICA Selection Gårdsgris och ICA Selection Naturbeteskött bidrar också till att värna djuromsorgen.  

Genmodifierade livsmedel

ICA har i grunden en positiv inställning till ny teknik som ger konsumenterna förbättrade produkter. Av etiska och miljömässiga skäl ifrågasätter bolaget dock produktion och odling av genmodifierade livsmedel och grödor (GMO) som inte produceras i en sluten miljö. Genmodifierade livsmedel och ingredienser ska hållas separerade och vara spårbara. Konsumenterna har rätt till information om huruvida en produkt består av eller innehåller ingredienser med genmodifierat ursprung. Inga sådana produkter ska ingå i ICAs sortiment. Beslut om huruvida sådana livsmedel ska tas in i sortimentet fattas av ICAs ledning.

Hantering av läkemedel

2009 förändrades den svenska apoteksmarknaden, vilket medfört att flertalet ICA-butiker valt att sälja vissa receptfria läkemedel. Under 2010 öppnade ICA Sverige också fullskaliga apotek med namnet Cura apoteket i ett antal större ICA-butiker runt om i landet. I slutet av 2013 fanns 58 (48) Cura apotek. Under året hade Cura apoteket omkring 75 (50) egna märkesvaror i sortimentet. På landsbygden har flera ICA-butiker redan under lång tid agerat apoteksombud och erbjudit läkemedel.

Apoteksmarknaden innebär stora möjligheter men också utmaningar för en livsmedelshandlare. Läkemedelsverket har strikta krav på hur de receptfria läkemedlen ska exponeras för att undvika att de hamnar i orätta händer. ICA för en löpande dialog med Läkemedelsverket och ser regelverket som en bra utgångspunkt för att trygga kundernas säkerhet.

Återkallelser av produkter

Vid misstanke om att en såld produkt medför en hälsorisk, tar ICA kontakt med ansvarig tillsynsmyndighet, tar bort produkten från hyllorna och skickar ut ett pressmeddelande om återkallelse. En återkallelse följs alltid upp hos leverantören genom besök och/eller dokumenterad återkoppling på vilka åtgärder leverantören vidtagit för att problement inte ska uppstå igen. Totalt gjordes 55 (36) publika återkallelser under 2013. Av dessa gjorde ICA Sverige 31 (21), ICA Norge 11 (13) och Rimi Baltic 13 (2) stycken. Inga av dessa återkallelser har lett till böter eller varning för ICA Gruppen. 

Bland de publika återkallelserna av egna märkesvaror fanns exempelvis Delish Lasagne Bolognese som stoppades den 18 februari sedan spår av hästkött funnits vid analys. Den 24 maj återkallades ICA Salta pinnar, då produkten kunde innehålla spår av sesamfrö och den 18 juni återkallades ICA frysta hamburgare efter att egenkontroller visat på förekomst av salmonella. Den 3 juli säljstoppades ICA och ICA Basic Jordgubbar och ICA Basic Bärmix på grund av otydlig ursprungsmärkning och risk för hepatit A. I en rutinkontroll konstaterades förekomst av salmonella i ICAs blandfärs som återkallades den 8 september.

För mindre allvarliga kvalitetsproblem, såsom avvikande konsistens, avvikande utseende, problem med etiketter och mindre märkningsfel, dras partiet tillbaka från lager och butik. Under 2013 drog ICA tillbaka totalt 954 (984) produkter, varav ICA Sverige 91 (80), ICA Norge 95 (93) och Rimi Baltic 768 (811). Av dem var 357 (307) egna märkesvaror.


Återkallade och tillbakadragna produkter, ICA, antal      
  2013 2012 2011
Totalt 1 009 1 020 1 170
Egna märkesvaror 383 318 371