Så kvalitetssäkras ICAs leverantörer

ICA kräver att livsmedelsleverantörer av ICAs egna märkesvaror ska vara tredjepartscertifierade enligt en produktsäkerhetsstandard godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI). Dessa standarder omfattar bland annat ledningssystem för livsmedelssäkerhet, riskanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) samt god tillverkningssed.

ICAs mål är att 80 procent av alla livsmedelsleverantörer av de egna varorna ska vara tredjepartscertifierade enligt GFSI. Resultatet för 2013 är 59 (57) procent. Under året har antalet leverantörer ökat, vilket resulterar i ett ökat arbete att säkerställa att alla uppdaterade certifikat finns registrerade i ICAs system för uppföljning. När det gäller frukt och grönt arbetar ICA även med lokala leverantörer som har en tredjepartsstandard som inte är GFSI-godkänd, detta påverkar det totala utfallet mot måltalet. Andelen för enbart matleverantörer (exklusive frukt och grönsaker) är i år 80 (76) procent. Fokus ligger nu på insamling och godkännande av nya certifikat samt en mer strukturerad uppföljning av nyckeltalen i ledningsgrupperna.

Från och med 2014 kommer ICA att acceptera även lokala standarder för lokala leverantörer av egna varor som kvalitetsstandard (utöver GFSI-godkända standarder). Det möjliggör för mindre leverantörer att på ett säkert sätt leverera produkter direkt till butiken. Systemet främjar både lokal produktion och butikernas lokala förankring.

Leverantörer av egna märkesvaror inom kosmetik- och hygienprodukter ska vara certifierade enligt BRC Global Standard Consumer Products (BRC CP) eller annan likvärdig standard. För övriga leverantörer av ICAs egna varor som inte är livsmedel är målet att de ska vara certifierade enligt BRC CP, ISO 9001 eller annan likvärdig standard.