Så kvalitetssäkras ICAs distribution

Varornas goda kvalitet bibehålls genom hela distributionskedjan fram till butikerna genom egenkontroller och produktsäkerhetsarbete. Arbetet innefattar bland annat en fullt genomförd HACCP-plan (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP-planen krävs enligt lag och beskriver hur företaget kartlägger, bedömer och kontrollerar livsmedelsrisker.

Den svenska logistikverksamheten är sedan 2012 kvalitetscertifierad enligt den internationella standarden BRC Storage and Distribution (BRC S&D). Under 2013 blev distributionscentralen i Skårer först ut av ICA Norges distributionscentraler med att klara samma certifiering. BRC S&D är en kvalitetsstandard för detaljhandelsföretag, som omfattar produktsäkerhet, kvalitet och regelefterlevnad. Certifieringen är ett viktigt bidrag till ICAs kvalitetsarbete och ett kvitto på noggrann och välfungerande kvalitetssäkring.

Logistikfunktionen i Sverige fortsätter att utveckla verksamheten genom att arbeta strukturerat med olika förbättringar. En av de metoder som används är 5S, som innebär att verksamheten Sorterar, Strukturerar, Städar, Standardiserar och Skapar en vana. Syftet är både att förbättra kvaliteten och effektiviteten i arbetet och att skapa referenspunkter för ett fortsatt förbättringsarbete. Utrullningen av 5S startade under 2011, och under 2013 användes 5S systematiskt för att säkra en högpresterande och stabil verksamhet.