Så kvalitetssäkras butikerna

Sedan 2009 har ICA-butikerna i Sverige tillämpat Svensk standard för livsmedelshantering i butik. ICA Sverige hade en drivande roll i utvecklingen av standarden, som är världens första tredjepartsstandard för livsmedelssäkerhet i butik. I Sverige införs standardens rutiner i butik under ledning av ICAs kvalitetscoacher. Totalt har omkring 1 000 (1 000) butiker implementerat standarden och 342 (339) har reviderats och godkänts av ett externt kontrollorgan.

Under 2013 påbörjades ett arbete med att uppdatera Svensk standard för livsmedelshantering i butik. Målsättningen är att anpassa standarden så att den blir enklare att använda i kedjedrift. Detta kommer till exempel att underlätta för ICA Norge och Rimi Baltic, där verksamheten främst bedrivs som butikskedjor, att arbeta efter motsvarande riktlinjer vad gäller matsäkerhet. Till grund för uppdateringen ligger bland annat det utkast till en internationell standard som en arbetsgrupp inom ICA tog fram under 2012.

ICA Sverige var först i branschen med att införa kvalitetscoacher till stöd för butikerna. Stödet är mycket uppskattat, och ungefär 900 (800) butiker i Sverige använder i dagsläget denna tjänst från ICA.

ICAs kvalitetscoacher gör en årlig internrevision av i princip alla ICA butiker. För att det ska vara en så opartisk revision som möjligt görs revisionen av en annan kvalitetscoach än den som utför det ordinarie stödet. Genom att kvalitetscoacherna byter butiker mellan sig sker också en kompetensöverföring. Revisionen genomförs enligt samma revisionsmall som de externa revisionsorganen använder. Internrevisionen är en omfattande genomgång av butikens hela livsmedelshantering och tar cirka 6 timmar per butik. Det innebär att ICA investerade cirka 8 000 timmar i att revidera ICA-butikerna.

Som hjälp för butikerna finns ICAs digitala egenkontrollprogram IDE2. Verktyget gör det enklare för den enskilda butiken att säkerställa att varorna hanteras i enlighet med livsmedelslagen. I Sverige använder 1 225 (1 150) ICA-butiker systemet dagligen som stöd för sin livsmedelshantering. IDE2 är ett av ICAs största it-system, med drygt 14 300 (12 500) användare.

Under de gångna åren har arbete gjorts i Norge för att anpassa butikernas kvalitetssystem efter den svenska standarden. I slutet av 2013 hade 365 (175) ICA- och Rimi-butiker infört arbetssättet baserat på Svensk standard för livsmedelshantering, däribland alla ICA Supermarked-butiker. Arbetet utförs genom handledning och utbildning.

Efter omorganisering av ICA Norges kvalitetsavdelning under sommaren 2013 kommer Anticimex överta kvalitetscoachernas roll. Butikerna kan då köpa tjänsten från Anticimex som fortsätter arbetet med att ge stöd till och utföra revisioner i butikerna, med start 2014.

Rimi Baltic genomför regelbundet internrevisioner för att se hur väl butikerna följer kvalitetsstandarden. Resultaten varierar mellan länder och butiksformat. Resultaten från revisionerna kommer att analyseras och användas som underlag i förbättringsarbetet för området kvalitet i butik under 2014.

I Lettland genomförde Rimi under augusti och september en utbildning för butiksmedarbetare som arbetar med färskvaror. Totalt deltog 121 personer. Utbildningen gick igenom till exempel frågor om spårbarhet, temperaturkontroller och hygien, men också hur grupper kan arbeta med till exempel checklistor och ansvarsfördelning.

Kontroll av kontroller

Under 2013 genomfördes ett antal så kallade kontrollköp i ICA-butiker Sverige. Syftet med kontrollköpen är att verifiera att kassapersonalen kontrollerar legitimation på kunder som köper produkter med åldersgräns, exempelvis tobak och folköl. Dessutom fungerar de som en fortlöpande utbildning och påminnelse. Tätare provköp ger ökad uppmärksamhet och ett allt bättre resultat. Kontrollköparna handlar varor ur produktgrupperna öl, tobak, receptfria läkemedel och spel. Totalt genomfördes under året 56 935 (54 440) kontrollköp av de här produktgrupperna. Av dem var 84 (83) procent godkända.


Kvalitetscertifierade ICA-butiker och butiker som har implementerat Svensk standard för livmedelshantering i butik, ICA Sverige, antal
  2013 2012 2011
Accepterade av kontrollorgan 342 339 326
Implementerat standarden 1 027 1 045 1 068