God affärsetik lägger grunden

Utgångspunkten för verksamheten är att ICA ska drivas med lönsamhet och god etik. ICA arbetar systematiskt med att förhindra etiskt oacceptabla incidenter och korruption. Affärsetik ingår i ICA Gruppens övergripande riskanalys där samtliga delar av verksamheten analyseras. Analysen inkluderar alla typer av risker som kan äventyra ICAs mål, exempelvis ingår att identifiera eventuella risker för korruption. En värdering av riskernas potentiella påverkan på verksamheten görs enligt fastställda riktlinjer och för de risker som bedöms kunna ha en stor inverkan vidtas åtgärder. De risker som har identifierats kommuniceras mellan bolagen och, vid risker av större dignitet, rapporteras till ledning och styrelse.

ICAs policy för affärsetik omfattar hur chefer och medarbetare inom ICA, centralt och i butiker, ska agera i sitt dagliga arbete och i kontakter med leverantörer, konkurrenter och andra externa parter. Riktlinjer till policyn och eventuella lokala instruktioner innehåller sedan regler för vad som gäller för exempelvis gåvor, opartiskhet och eventuella intressekonflikter.

ICAs anställda utbildas genom webbaserade kurser i bolagets värdegrund ICAs Goda Affärer och tillhörande policyer. Ambitionen är att samtliga ICA-anställda i Sverige och Norge ska genomgå kursen. I slutet av 2013 hade 31 (28) procent gjort det. Utbildningen kommer att relanseras under 2014. Ambitionen är att utbildningen ska omfatta hela koncernen.

Djupgående utbildningar inom affärsetik som innehåller bland annat anti-korruption genomförs löpande med medarbetar- och ledningsgrupper som arbetar inom sådana områden som kan vara mer utsatta för risker, exempelvis inom inköp. Dessutom genomgår nya ledare på ICA i Sverige ett program där bland annat ICAs Goda Affärer med tillhörande policyer ingår. 

I den dagliga verksamheten arbetar sedan varje bolag för att uppfylla policyn för affärsetik. ICAs centrala avtal innehåller bestämmelser om att ICAs medarbetare inte får ta emot eller begära gåvor, representation eller andra personliga fördelar som kan riskera att vara otillbörliga. Att säkerställa att ICAs policy mot korruption och mutor följs är också en viktig del i arbetet med de leverantörsutvärderingar som görs, med fokus på högriskländer.