Åtgärder för bättre arbetsvillkor

ICAs målsättning är att varje produkt ska vara producerad på ett godtagbart sätt vad gäller mänskliga rättigheter. För att följa upp och hjälpa leverantörerna som producerar ICAs egna varor att nå kraven, används sociala revisioner och utbildningar på plats i leverantörsländerna.

Sociala revisioner

ICAs övergripande mål är att 100 procent av leverantörerna av ICAs egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade. Nyckeltal kopplade till detta följs kontinuerligt upp i ICAs ledningsgrupper och ingår i ICA Gruppens övergripande riskanalys. I slutet av 2013 var 77 (74) procent av de produktionsenheter, fabriker, farmer och packhus som ligger i högriskländer och som tillverkar ICAs egna varor socialt reviderade. Totalt sett minskade antalet leverantörer i högriskländer under året som ett resultat av bland annat konsoliderade volymer för koncernen samt en kontinuerlig översyn av leverantörsbasen. Inom frukt, grönsaker och blommor ökade dock antalet leverantörer som en direkt orsak av ICA Sveriges hälsosatsning, andelen socialt reviderade leverantörer av frukt, grönsaker och blommor har dock ökat i än högre grad. Ytterligare insatser behövs under de kommande åren för att stödja leverantörerna i arbetet med att säkerställa att produktionen sker på ett godtagbart sätt vad gäller mänskliga rättigheter.

ICA har tagit fram ett eget verktyg för social revision av leverantörerna, ICA Social Audit. Kraven baseras på liknande kriterier som i Business Social Compliance Initiative, BSCI. Genom att kombinera egna revisioner, utförda av egen personal eller konsulter, med tredjepartsrevisioner, såsom BSCI, ETI och SA8000, har den ofta tidskrävande processen att få till stånd sociala revisioner skyndats på. Med ICA Social Audit får leverantörerna hjälp att snabbare förbättra arbetsförhållandena i produktionen.

Sedan 2008 har ICA ett flertal inköpskontor i Asien med team för produktkvalitet, miljösäkerhet och socialt ansvar. Genom att finnas nära leverantörerna i Asien får ICA bättre insyn och värdefulla erfarenheter som underlättar samarbetet. Detta har resulterat i större ömsesidig förståelse och bättre efterlevnad av ICAs krav. ICAs asiatiska inköpskontor har fem personer anställda, vars arbete är att kontrollera respekten för mänskliga rättigheter. De arbetar även förebyggande genom att se över leverantörernas anställningsrutiner och diskutera hur de till exempel kan agera för att förbättra arbetsmiljön och undvika att anställa minderåriga.

Handlingsplan vid överträdelser

Om ICAs egna revisorer eller tredjepartsrevisorer upptäcker oegentligheter vid en produktionsanläggning som bolaget använder, upprättas en konkret handlingsplan som följs upp i en ny revision. Första gången en leverantör bryter mot de avtalsenliga kraven får de i allmänhet en andra chans att rätta till problemen. Om överträdelserna åtgärdas på ett tillfredsställande sätt fortsätter samarbetet. Om en allvarlig överträdelse upprepas, avslutas samarbetet med leverantören.

Under 2013 beslutade ICA att upphöra samarbetet med 20 (12) leverantörer på grund av överträdelser i ICAs krav kring mänskliga rättigheter.

I samband med de sociala revisioner som utförts under året har ett antal brister identifierats hos leverantörerna. Dessa återfinns främst inom följande fem områden:

  • Hälsa och säkerhet
  • Ledningsrutiner
  • Övertidstimmar
  • Anställdas möjlighet till facklig anslutning
  • Lönenivåer

Granskningar av bärplockare

För tredje året i rad kontrollerade ICA villkoren för organiserade bärplockare i svenska skogar. Granskningen visade flera förbättringar jämfört med förra året. Exempelvis finns numera en tydlig handbok för bärplockarna som beskriver regler och viktig information kring att arbeta i skog och mark.

Metoder för att motverka barnarbete

När det gäller barnarbete är ICAs grundregel att personer under 15 år inte får arbeta hos någon av bolagets leverantörer. Om nationell lagstiftning ställer mer långtgående krav är det dessa som gäller. I Kina, till exempel, är den lagstadgade åldern för arbete 16 år. ICA kräver också att leverantörerna tar särskild hänsyn till unga arbetare (yngre än 18 år), till exempel i fråga om rätten till begränsad arbetstid.

Upptäcker eller misstänker ICA att en arbetare inte har lagstadgad ålder för arbete har leverantören, genom ICAs avtal, förbundit sig att vidta åtgärder som ser till personens bästa. Tillsammans med leverantören utarbetas bästa möjliga lösning, med hänsyn tagen till barnets ålder, utbildning och sociala situation.

Sedan ett par år samarbetar ICAs inköpskontor i Hongkong med Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR) i Kina, en organisation startad av svenska Rädda Barnen. ICA får tillgång till expertis från CCR CSR och kommer i kontakt med inköpare från andra företag som kan ge ett erfarenhetsutbyte.

I syfte att främja skyddet av barn och ungas rättigheter i arbetslivet startade ICAs inköpskontor i Asien, tillsammans med sju andra internationella varumärken, pilotprojektet The Prevention and Intervention Services for the Protection of Young Workers in Chinese Supply Factories (PISP). Projektet inleddes med framgång under 2011 och 2012 i främst nio fabriker som tillverkar kläder, kontorsmaterial, toalettartiklar och verktyg. Bland annat har utbildning för personlig utveckling, inklusive kommunikativa färdigheter och allmän karriärplanering, genomförts.

ICA deltar sedan november 2012 i en workshopserie arrangerad av svenska UNICEF om barns rättigheter. Målet är att de deltagande svenska företagen, alla med global anknytning och speciellt inbjudna av UNICEF, tillsammans kan sporra varandra och utveckla nya metoder för att stävja barnarbete och värna barns rätt i samhället.