Etisk handel

Att se till att ICAs krav på acceptabla produktionsvillkor uppfylls förblir en viktig uppgift. ICA har länge krävt att normer för mänskliga rättigheter efterlevs i produktionen och arbetar vidare mot målet att alla leverantörer av ICAs egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade.

Arbetet med att följa upp arbetarnas villkor på plats via sociala revisioner fortsatte under 2013. Ytterligare fokus lades på kunskapshöjande insatser för att genom exempelvis utbildningar eller samarbetsprojekt stödja leverantörerna i sitt arbete med att förbättra arbetsvillkoren för de anställda.  

ICAs ansvar

  

ICAs fasta övertygelse är att all handel ska ske på mänskliga villkor. ICA säljer produkter från hela världen, och ska ha kännedom om var produkterna kommer ifrån och under vilka villkor de har producerats. ICA accepterar inte diskriminering, avsaknad av rätt till föreningsfrihet och kollektivavtal, barnarbete, tvångsarbete eller andra brister i efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Detta tydliggörs i bolagets policyer och i avtalen med samtliga leverantörer. ICA finns också representerade ute i världen för att bättre kunna samarbeta med leverantörerna, kontrollera produktionen och verka för förändring genom utbildningsinsatser, projekt samt samarbeten med andra branschaktörer. ICAs krav baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ILOs (International Labour Organisation) kärnkonventioner. Det övergripande målet är att alla ICAs leverantörer av egna varor i högriskländer ska ha genomgått en social revision.


Bättre villkor för bärplockare

För tredje året i rad kontrollerade ICA villkoren för organiserade bärplockare i svenska skogar. En oberoende part anlitades för själva granskningen. Bland annat kontrollerades att bärplockarna fått rätt information av uppdragsgivaren innan de kom till Sverige, att kontrakten var tydliga och lätta att förstå, att boendemiljön var acceptabel och att arbetstider dokumenterades. Samtliga bärplockare i granskningen kom från Thailand, och många av dem hade varit i Sverige och arbetat tidigare. Granskningen visade flera förbättringar jämfört med förra året, till exempel finns numera en tydlig handbok för bärplockarna som beskriver regler och viktig information kring att arbeta i skog och mark. Samtidigt fanns delar som kunde utvecklas. Till exempel uppstår fortfarande missförstånd på grund av olika språk, och förbättringar inom trafiksäkerheten behövs.

ICA har i flera år drivit frågan om acceptabla villkor för bärplockare i svenska skogar. Nu har den arbetsmetod som ICA utvecklat blivit branschförebild i en ny överenskommelse mellan Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Svensk Handel. Överenskommelsen ställer krav på att köparna av bären ansvarar för att oberoende sociala revisioner genomförs i den organiserade plockningen och att kontroller ska tas fram för den fria plockningen. Den ideella researchorganisationen Swedwatch har också släppt en uppföljande rapport om svensk bärplockning där ICA får beröm för sitt arbete på området och fler uppmanas att följa ICAs exempel.

ICA har under året också stått som värd och sammankallande i flera dialogmöten med handelns parter. Syftet är att öka samverkan med andra aktörer i branschen för att kunna förbättra arbetsförhållandena för såväl organiserade som fria plockare.