ICAs hållbarhetsarbete

Att ta ansvar från jord till bord är en självklarhet för ICA Gruppen. Hållbarhetsarbetet är en strategisk prioritet och integrerat i bolagets alla verksamheter. Det bygger förtroende i omvärlden och bidrar till långsiktig lönsamhet.

ICA Gruppen ska vara ett långsiktigt livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang. För att uppnå detta krävs ett målmedvetet arbete med att ständigt utveckla bolaget som ansvarsfull aktör. Det arbetet vilar på starka gemensamma värderingar och en inställning om att varje länk i kedjan är viktig, från leverantör till medarbetare och kund.

Hållbarhetsarbetet är viktigt både på kort och på lång sikt. Kärnfrågan handlar om hur tillgången till mat kan säkras i framtiden. För att säkra att det finns tillräckliga livsmedelsresurser även i framtiden krävs insatser idag.

Det är också viktigt för ICA att agera ansvarsfullt för att vinna kundernas förtroende. Vartannat år görs en kundundersökning om hållbarhetsfrågor i detaljhandeln på ICAs fem marknader. Resultatet från den senaste undersökningen visar att kunderna fortfarande lägger störst värde vid att bolaget ska vara öppet, ärligt och transparent.

För medarbetarna är det viktigt att ICA är en arbetsgivare som tar ansvar. Det gäller såväl befintliga som framtida medarbetare.

Hållbarhetsarbetet är också viktigt för att uppnå en långsiktig lönsamhet. Att arbeta med hållbarhetsfrågor är en förutsättning för bolagets långsiktiga överlevnad.

ICAs hållbarhetsmål

  
  • ICA ska minska sin direkta klimatpåverkan med 30 procent till 2020 jämfört med 2006
  • 100 procent av ICAs leverantörer av egna varor1 i högriskländer2 ska vara socialt reviderade
  • 80 procent av ICAs livsmedelsleverantörer av egna varor ska vara kvalitetscertifierade3

Läs mer under Mål och utfall.

1 Med egna varor menas i huvudsak egna märkesvaror.
2 Länder med hög risknivå definieras i enlighet med FN:s utvecklingsprogram Human Development Index och Economic Security Index (UNDP).
3 I enlighet med GFSI (Global Food Safety Initiative).


ICAs hållbara sortiment

ICA tillhandahåller ett sortiment i butik som består av både leverantörers märkesvaror och egna märkesvaror (EMV). Den första egna märkesvaran lanserades redan 1922. Idag är bland annat följande sortimentslinjer en viktig del i hållbarhetsarbetet:

  • ICA Gott liv, en sortimentslinje med hälsosammare alternativ.
  • ICA I love eco, den ekologiska sortimentslinjen.
  • ICA Skona, en miljöanpassad sortimentslinje för bland annat tvätt- och städprodukter.
  • ICAs egna varor med etisk märkning har samma profilering med en etikett för att kunderna enkelt ska hitta dem. De etiska märkningarna som ingår är UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade.