CR-chefen har ordet

ICA har arbetat länge med hållbarhetsfrågor och vårt hållbarhetsarbete grundar sig på starka gemensamma värderingar och insikten om att varje länk i kedjan är viktig, från leverantör till medarbetare och kund.

Vår koncernstrategi bygger på sex långsiktiga strategiska teman, som tillsammans utgör grunden för ICA Gruppens alla verksamheter. Ett av dessa teman är att vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Det ska genomsyra allt vi gör.

Det innebär att vi hela tiden strävar efter att höja ambitionen i hållbarhetsarbetet genom att gå före i viktiga frågor inom miljö, kvalitet, hälsa, etisk handel och samhällsengagemang. Det stärker oss som företag och vår förhoppning är att det även inspirerar andra och skapar värde för våra kunder och för samhället i stort.

För att ta vårt ansvar arbetar vi med hållbarhetsfrågor inom flera områden:

  • Det ska vara tryggt att handla på ICA. Hela ICAs sortiment ska leva upp till bolagets och omvärldens kvalitetskrav, till exempel när det gäller spårbarhet och ursprungsmärkning. För att uppnå detta gör vi regelbundna leverantörsrevisioner, och granskar produkters innehåll och märkning. Det är viktigt med ordning och reda.
  • Vi vill ha schyssta förhållanden där vi köper våra egna varor. Därför arbetar vi för att alla fabriker i högriskländer som producerar våra egna varor ska vara socialt reviderade. Det är också viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder produkter med etiska märkningar.
  • Miljöfrågorna är integrerade i det dagliga arbetet i butik, logistik och på kontor. Under 2013 har miljöstödet ICA-handlare för miljön lanserats i Sverige. Det är ett verktyg som stöttar våra butiker i att arbeta med miljöfrågor för att minska miljöpåverkan ytterligare.
  • En viktig fråga för oss är också att hjälpa våra kunder till en hälsosam livsstil. Under året har vi försökt uppmärksamma våra kunder om vikten av att äta frukt och grönsaker, bland annat genom kampanjen ”Ta ett grönt år” i Sverige.

Arbetet med hållbarhetsfrågor är ständigt pågående och det är viktigt att tänka långsiktigt. Det gäller att vi redan nu tar ställning till hur omvärldsfaktorer som till exempel klimatförändringar påverkar livsmedelsbranschen och ICA. En av koncernens tio strategiska prioriteringar för 2014 är att stödja kundernas hållbara val, och detta kommer självklart att vara i fokus under det kommande året. Vi kommer även framöver att arbeta för att vara ledande inom ansvarsfullt företagande.

Kerstin Lindvall,  Chef Corporate Responsibility

Viktiga händelser 2013

  
  • Certifiering av den asiatiska inköpsverksamheten enligt ISO 9001 och ISO 14001.
  • Lansering av miljöstödet ICA-handlare för miljön.
  • Fortsatt arbete med revisioner, spårbarhetskontroller och granskning av produkters innehåll och märkning.
  • Genomförande av kampanjen Ta ett grönt år i Sverige.

ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den är översiktligt granskad av tredje part och uppfyller nivån Core enligt GRI. Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för bolagets intressenter.

Redovisningen omfattar alla bolag inom ICA Gruppen, utom portföljbolagen. För avgränsningar samt mät- och beräkningsmetoder, se Om hållbarhetsredovisningen.