Hållbarhetsredovisning

CR-chefen har ordet

ICA har arbetat länge med hållbarhetsfrågor och vårt hållbarhetsarbete grundar sig på starka gemensamma värderingar och insikten om att varje länk i kedjan är viktig, från leverantör till medarbetare och kund.

Vår koncernstrategi bygger på sex långsiktiga strategiska teman, som tillsammans utgör grunden för ICA Gruppens alla verksamheter. Ett av dessa teman är att vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Det ska genomsyra allt vi gör.

Läs mer


Ledande inom hållbarhet

ICA ska vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Utgångspunkterna för ICAs hållbarhetsarbete är de tre ledorden transparens, trovärdighet och spårbarhet samt de sju ståndpunkterna i ICAs Goda Affärer.

Ansvar från jord till bord

Att ta ansvar från jord till bord är en självklarhet för ICA. Hållbarhetsarbetet är en strategisk prioritet och integrerat i bolagets alla verksamheter. Det bygger förtroende i omvärlden och bidrar till långsiktig lönsamhet.

GRI-Index

ICA redovisar hållbarhetsarbetet enligt Global Reporting Initiative, GRI G4. Redovisningen omfattar alla bolag inom ICA Gruppen, utom portföljbolagen.

Miljö

ICA arbetar strukturerat för att minska koncernens miljöbelastning från såväl butiker och lager som sortiment. En viktig uppgift är att stödja kundernas hållbara val.

Kvalitet

ICAs kvalitetsarbete grundar sig på tydliga rutiner för att uppnå spårbarhet och kontroll när det gäller sortiment och hantering av varor.

Etisk handel

Att se till att ICAs egna och marknadens krav på acceptabla produktionsvillkor uppfylls förblir en viktig uppgift. ICA har länge krävt att normer för mänskliga rättigheter efterlevs i produktionen.


Hälsa

Att inspirera kunder till hälsosamma val är angeläget för ICA. Intresset för sund mat med färre tillsatser och mindre salt och socker bedöms bestå, och ICA arbetar vidare för att kunna erbjuda kunderna hälsosamma produkter.

Samhällsengagemang

ICAs ansvar som aktör i samhället omfattar allt från satsningar på närproducerade produkter och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning i bolagets verksamhet till olika sponsringsaktiviteter.

Hållbarhetsutmärkelser

ICA har under 2013 tilldelats flera olika utmärkelser inom hållbarhetsområdet, bland annat Sustainable Brand Index, Pegasuspriset och SCUF-gaffeln.