Resultaträkning

Mkr Not 2013 2012
       
Nettoomsättning 2 5 -
Kostnad för sålda varor   0 -
Bruttoresultat   5 -
       
Administrationskostnader 3, 4, 5, 6 –83 –66
Rörelseresultat   –78 –66
       
Resultat från finansiella poster 7    
Resultat från andelar i koncernföretag   5 354 -
Resultat från andelar i joint ventures   800 800
Ränteintäkter och liknande resultatposter   32 63
Räntekostnader och liknande resultatposter   –432 –7
 Summa resultat från finansiella poster   5 754 856
       
Resultat efter finansiella poster   5 676 790
       
Bokslutsdispositioner      
Erhållet koncernbidrag   33 -
Lämnat koncernbidrag   –60 -
    –27 -
       
Resultat före skatt   5 649 790
       
Skatt på årets resultat 8 132 0
       
ÅRETS RESULTAT   5 781 790

Övrigt totalresultat

(MSEK) 2013 2012
     
Årets resultat 5 781 790
     
Övrigt totalresultat - -
     
ÅRETS TOTALRESULTAT 5 781 790