Not 9 Andelar i koncernföretag och joint ventures

Mkr 2013 2012
Andelar i dotterföretag    
Ingående anskaffningsvärde 1 255 1 198
Förvärv 1) 23 035 57
Utdelade bolag 5 866 -
Aktieägartillskott 390 -
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 30 546 1 255
     
Ingående nedskrivningar - -
Årets nedskrivning 2) –512 -
Utgående ackumulerade nedskrivningar –512 -
     
Utgående planenligt restvärde 30 034 1 255
     
     
  2013 2012
Andelar i joint ventures    
Ingående anskaffningsvärde 2 960 2 960
     
Omklassificerat till Andelar i dotterföretag 1) –2 960 -
     
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 0 2 960
     
Utgående planenligt restvärde 0 2 960
     
1) Under 2013 förvärvade ICA Gruppen AB ytterligare 3 000 000 aktier (60 %) i ICA AB, se not 24. Per 2012-12-31 uppgick ägarandelen till 40% och innehavet redovisades som ett joint venture.
2) Under 2013 har nedskrivningar skett av andelarna i Hemtex AB med 352 och Forma 160.

Andelar i dotterföretag

Specifikation av ICA Gruppen ABs direkta innehav av andelar i dotterföretag

  Org-nr. Säte Antal andelar Kapital och röster % Kvotvärde Bokfört värde 2013-12-31 Bokfört värde 2012-12-31
Cervera Intressenter AB 556720-9563 Solna 1 000 100 SEK 100 155 155
Forma Holding AB 556045-0297 Västerås 26 700 100 SEK 500 200 200
ICA Holding AB 556720-3210 Solna 1 000 100 SEK 100 0 0
Hemtex AB 556132-7056 Borås 66 650 195 68,5 SEK 4000 542 894
ICA AB  556582-1559 Stockholm 5 000 000 100 SEK 100 23 035 -
ICA Banken AB 1) 556401-0190 Stockholm 1 000 100 SEK 100 1 284 -
ICA FAST AB 556923-9519 Solna 50 000 100 SEK 100 0 -
ICA Fastigheter AB 1) 556604-5471 Stockholm 1 000 100 SEK 100 4 812 -
inkClub Intressenter AB 556720-3467 Solna 1 000 100 SEK 100 5 5
Kjell & Co Intressenter AB 556703-2924 Solna 1 000 100 SEK 100 1 1
Totalt           30 034 1 255
               
1) ICA Banken AB och ICA Fastigheter AB har under 2013 utdelats från ICA AB till ICA Gruppen AB.
Specifikation av väsentliga indirekta innehav per 2013-12-31
  Org-nr. Säte Kapital och röster %
       
Dotterföretag till Cervera Intressenter AB      
Cervera AB 556701-1209 Stockholm 91,4
       
Dotterföretag till Forma Holding AB      
Forma Publishing Group AB 556279-4940 Västerås 100
       
Dotterföretag till Hemtex AB      
Hemtex Oy 16 502 515 Finland 100
Hemtex International AB 556905-3845 Borås 100
       
Dotterföretag till ICA AB      
ICA Baltic AB 556042-7410 Stockholm 100
ICA Detalj AB: 556604-5448 Stockholm 100
  ICA Global Sourcing Ltd 1 150 322 Hong-Kong 100
  ICA Norge AS 931 186 744 Norge 100
  ICA Sverige AB 556021-0261 Stockholm 100
ICA Finans AB 556034-1462 Stockholm 100
       
       
Dotterföretag till ICA Fastigheter AB      
ICA Eiendom Norge AS 968 930 451 Norge 100
ICA Fastigheter Sverige AB 556033-8518 Västerås 100
Långeberga Holding AB 556931-5517 Stockholm 100
  Långeberga Logistik AB 556928-2840 Stockholm 50
       
       
Dotterföretag till inkClub Intressenter AB      
inkClub Development AB 556712-5777 Uppsala 100
  inkClub AB 556664-4968 Uppsala 100
  112ink Försäljning AB 556664-4968 Uppsala 100
  Metrocos AB 556697-8127 Uppsala 100
  DistriPak SA 200 603 752 Schweiz 100
  ePayment Service Europe AB 556483-9586 Uppsala 100
Andelar i joint ventures
        Bokfört värde
  Organisations-nummer Antal Andel % 2013-12-31 2012-12-31
ICA AB, Stockholm 556582-1559 2 000 000 40 - 2 960
Totalt       - 2 960