Not 8 Skatter

Aktuell skatt    
Mkr 2013 2012
Aktuell skatt på årets resultat 0 0
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 132 0
Redovisad skatt 132 0
     
Avstämning av effektiv skattekostnad    
Resultat före skatt 5 649 790
     
Skatt enligt skattesats 22,0% (26,3%) –1 243 –208
Tidigare ej aktiverat underskottsavdrag 17 31
Effekt av ändrad skattesats - –31
Utdelning 1 467 210
Nedskrivning aktier –115 -
Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter 6 –1
Övrigt - –1
Redovisad skatt 132 0
     
Effektiv skattesats –2,3% 0,0%
     
I balansräkningen redovisas följande:    
Uppskjuten skattefordran 325 193

Moderbolagets underskottsavdrag uppgick per den 31 december 2013 till 1 439 (914). Uppskjuten skattefordran om 317 Mkr (186) är redovisat i balansräkningen avseende dessa underskottsavdrag.

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

  Balans per 1 jan 2012 Redovisat över resultaträkningen Balans per 31 dec 2012
Underskottsavdrag 185 1 186
Övrigt 7 0 7
Totalt 192 1 193
       
  Balans per 1 jan 2013 Redovisat över resultaträkningen Balans per 31 dec 2013
Underskottsavdrag 186 131 317
Övrigt 7 1 8
Totalt 193 132 325
       
(Skattefordringar redovisas med (+) och skatteskulder med (-) i tabellen ovan.)