Not 7 Resultat från finansiella poster

Mkr 2013 2012
Resultat från andelar i koncernföretag    
Utdelningar:    
  ICA Fastigheter AB 4 812 -
  ICA Banken AB 1 054 -
     
Nedskrivningar –512 -
Totalt 5 354 -
     
Resultat från andelar i joint ventures    
Utdelning från ICA AB 800 800
     
Övriga ränteintäkter och liknande poster    
Ränteintäkter koncernföretag 9 2
Valutakursdifferenser 0 3
Övriga ränteintäkter och liknande poster 7 20
Utdelningar - 17
Förändring verkligt värde finansiella instrument - 21
Realisationsresultat placeringar 16 -
Totalt 32 63
     
Övriga räntekostnader och liknande poster    
Räntekostnader koncernföretag –45 -
Övriga räntekostnader och liknande poster –386 -
Valutakursdifferenser –1 –7
Totalt –432 –7
     
Summa resultat från finansiella poster 5 754 856