Not 5 Avskrivningar

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår i resultaträkningen i raden administrationskostnader.

Mkr 2013 2012
Administrationskostnader 0 0
Totalt 0 0