Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar

Medelantal anställda

Antal anställda är beräknat med utgångspunkt från koncernens mått på normalarbetstid som utgör 1 800 timmar.

  2013 2012
Kvinnor 5 6
Män 5 6
Totalt 10 12

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Löner och ersättningar    
Mkr 2013 2012
Styrelse och verkställande direktörer:    
Löner och andra ersättningar 11 5
  - varav rörlig lönedel 2 2
Övriga ledande befattningshavare 14 8
Övriga anställda 6 10
Totalt 31 23
     
Sociala avgifter  13 10
Pensionskostnader 7 8
  - varav pensionskostnader till styrelse och verkställande direktörer 2 4
Totalt 20 18
     
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 51 41

Könsfördelning i styrelse och övriga ledande befattningshavare

  2013 2012
Styrelse    
Män 9 5
Kvinnor 3 2
Totalt 12 7
     
Övriga ledande befattningshavare     
Män 5 4
Kvinnor 1 0
Totalt 6 4
 
2013, Tkr 1) Lön Rörlig ersättning Förmåner Pensions-kostnad Summa
Verkställande direktör Per Strömberg 4 251 0 134 15 4 400
Verkställande direktör Claes-Göran Sylvén 552 2 309 0 1 897 4 758
Övriga ledande befattningshavare 9 002 4 608 237 2 440 16 287
  13 805 6 917 371 4 352 25 445
           
2012, Tkr 1) Lön Rörlig ersättning Förmåner Pensions-kostnad Summa
Verkställande direktör Claes-Göran Sylvén 1 342 2 028 113 3 941 7 424
Övriga ledande befattningshavare 6 916 2 300 375 2 223 11 814
  8 258 4 328 488 6 164 19 238
           
1) Angivna belopp avser vad som kostnadsförts under respektive år och anges exklusive sociala avgifter.

Ersättningar till styrelsen och verkställande direktörer

Ersättningar till ICA Gruppen ABs styrelseledamöter och verkställande direktörer per individnivå samt villkor för de verkställande direktörerna framgår av not 4 för koncernen.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare

Ersättningar till övriga ledande befattningshavare utgörs av fast lön, pensionsförmåner, avgångsvederlag, bonus samt övriga förmåner. Med övriga ledande befattningshavare avses personer som tillsammans med verkställande direktören utgör företagsledningen. Bolagets ledning ändrades i samband med bolagsstämman i maj 2013.

Uppsägningstider och avgångsvederlag för övriga ledande befattningshavare

En ömsesidig uppsägningstid om sex månader tillämpas för ledande befattningshavare. Avgångsvederlag utgår till ledande befattningshavare med upp till 18 månaders fast kontant lön om bolaget säger upp anställningen. Avgångsvederlag är avräkningsbart. Undantag för uppsägningstid, avgångsvederlag och avräkningsklausul finns avseende ett fåtal avtal ingångna före årsstämman 2013. 

Vid befattningshavarens egen uppsägning lämnar bolaget ersättning under den tid konkurrensförbudet gäller med maximalt 60 procent av den fasta lönen, om bolaget väljer att göra gällande ett i vissa fall avtalat konkurrensförbud. Avgångsvederlag och ersättning under tid för konkurrensförbud är inte pensionsgrundande.

Pensionsersättningar för övriga ledande befattningshavare

För övriga ledande befattningshavare tillämpas en kombinerad premiebestämd och förmånsbestämd pensionsplan. Den innebär att 30 procent av den pensionsgrundande lönen avser pensionspremier, vilka betalas så länge anställningen består. Ledande befattningshavare med tidigare ingångna avtal, har rätt att gå i pension vid 62 års ålder med en förmånsbestämd pension under tiden till ordinarie pensionsålder vid 65 år.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Se not 4 avseende koncernen.